Investeringsbehov i spesialisthelsetjenesten

På oppdrag fra Legeforeningen har Menon Economics kartlagt investeringsetterslepet i spesialisthelsetjenesten. Investeringsbehovet er på 110 milliarder kroner over en fireårsperiode.
En sykehuskorridor ute av fokus. Illustrasjonsfoto: Colorbox
«Denne analysen presenterer en kartlegging av investeringsetterslepet i spesialisthelsetjenesten. Vi finner at manglende økonomisk handlingsrom i helseforetakene har ført til en nedprioritering av investeringer de siste årene. Én konsekvens av dette er at produktiviteten svekkes. Dermed øker driftskostnadene. Gitt situasjonen vi står overfor, med sterk vekst i fremtidige behov, bidrar dette til å skape en negativ spiral med stadig strammere økonomi og ytterligere nedprioritering av investeringer.

Gjennom en scenarioanalyse viser beregninger i denne rapporten at en investeringspakke på 110 milliarder kroner, vil kunne betale seg inn gjennom lavere driftskostnader i fremtiden. Dette vil også gi et brudd ut av den negative spiralen og stimulere til en bærekraftig økonomi i spesialisthelsetjenesten.» —Menon Economics