Legeforeningen mener

Fastlegeordningen gir godt grunnlag for riktig behandling og oppfølging og sikrer at pasientene som trenger det som får prioritert behandling videre i spesialisthelsetjenesten eller andre helse- og omsorgstjenester i kommunen. Fastlegens portvokterfunksjon og henvisningsplikt bidrar til at ressursene brukes på riktig nivå i helsetjenesten.

Dette jobber vi for

  • Fastlegeordningen må videreutvikles og forbedres, til beste for pasientene og samfunnet.
  • Det er et politisk ansvar å sørge for at alle får oppfylt retten til en fast lege.
  • Finansieringen av fastlegeordningen må styrkes betraktelig.
  • Akseptabel arbeidsbelastning, gode fagmiljøer og økonomisk trygghet er nødvendige forutsetninger for å beholde og rekruttere fastleger.