Julehilsen

Det nasjonale samarbeidet om spesialistutdanningen, forskningsinnsats og fokus på kvalitet fremheves i årets julebrev, der styreleder i DNP takker alle for innsatsen i året som snart er omme.

Kjære kolleger!

Et spennende år er snart lagt bak oss. Jeg vil med dette julebrevet vise noe av det styret arbeider med og som rører seg i vårt fagmiljø.

Dette året har styret fortsatt arbeidet med synliggjøring av faget. Dette er viktig for videre rekruttering, og for å øke kunnskap om faget, også hos de bestemmende myndigheter. Det stimuleres til bedre dialog med politikere, helseforetakene, pasientforeninger, utdanningsinstitusjoner og befolkningen generelt. Det er ønskelig med et nasjonalt samarbeid og en nasjonal strategi.

Å sikre LIS-utdanning og etterutdanning skal være et satsingsområde. For bedre å kvalitetssikre LIS-utdanningen, ønsker DNP et fortsatt nasjonalt tett samarbeid og en nasjonalt utarbeidet utdanningsplan. Dette vil være sentralt etter innføring av ny ordning for spesialistutdanning i 2017. I samarbeid med faggruppene har kurs- og utdanningsutvalget som oppgave å sørge for regelmessig kursavvikling, og det er laget en langsiktig og oversiktlig plan for når hvilke kurs skal gjennomføres. I løpet av året har flere kurs blitt arrangert, i regi av faggruppene.

Styret vil arbeide for å ivareta og styrke akademisk patologi i Norge. Det er avgjørende å synliggjøre forskningens bidrag til videreutvikling av patologifaget og til moderne medisin. Det pågår god og aktiv forskning i vårt miljø, noe som blant annet vises ved tildeling av priser. Amalie Abrahamsen Svanøe ved CCBIO imponerte internasjonalt og fikk pris for tredje beste «oral presentasjon» på ESP/IAP-kongressen i Køln, veiledet av Elisabeth Wik og Lars Akslen. Elisabeth Wik, som er ny leder for forskningsutvalget i DNP, var en av mottagerne av Leiv Kreybergs forskningspris i 2016.

Moderne teknologi er på full fart inn i diagnostikken. Vi må følge nøye med på den fascinerende teknologiske utviklingen i faget og er motivert til å ta nye metoder i bruk, forutsatt at de er effektive, validert og gir forbedret kvalitet. Kompetanseøkning og etterutdanning innen molekylærpatologi er nødvendig både for LIS og spesialister, og det må vurderes hvordan dette skal oppnås på sykehus som ikke har alle metodene implementert. En nasjonal plan for molekylærpatologi er planlagt. I nært samarbeid med styret har faggruppe molekylærpatologi foreslått å danne en underforening for molekylærpatologi, noe som skal legges frem for årsmøtet i mars.

DNP er positiv til utvikling og innføring av digital patologi med tanke på mulighet for konsultasjon, utdanning og undervisning på tvers av landet, - og det er viktig med en nasjonal plattform i samarbeid med helseregionene og sykehusene. Man må være realistisk i forhold til utfordringer, bl.a. digital lagringsplass, og i den daglige diagnostikken er metoden foreløpig ikke tidsbesparende; mikroskopering er fortsatt en raskere metode for de fleste. Nye teknologiske metoder vil være gode hjelpemidler, men fører også til at patologifaget blir mer komplekst. Behovet for patologer blir derfor ikke mindre i fremtiden. Tvert i mot vil patologene få mer å gjøre!

Kvalitetsutvalget, ved ny leder Ok Målfrid Mangrud, har i samarbeid med Helsedirektoratet og faggruppene,jobbet mye med fornying av nasjonalt kodeverk/SNOMED. Den nye versjonen planlegges å være ferdig våren 2017.
Dette året har patologiavdelingen på Ahus oppnådd landets bredeste akkreditering. Fra før har avdelingene iTromsø, Kristiansand og Tønsberg, samt Fürst laboratorium blitt akkreditert, og det er enda flere avdelinger på vei. Kvaliteten og sikkerheten for pasientene er en viktig del av patologifaget. Rapportene fra Kreftregisteret har vist en del variasjon i diagnosesvar og parametre mellom forskjellige patologiavdelinger. Pr i dag finnes det ikke et godt eksternt kvalitetssikringssystem i Norge. Vi trenger en nasjonal plan på dette området, noe som avhenger av at patologiavdelingene får tilstrekkelig ressurser og finansiering.

Årsmøtet 2017 arrangeres av patologiavdelingen ved Universitet i Nord Norge, i Tromsø 23.-24. mars. Dagen før årsmøtet arrangeres kurs om “Diagnostiske metoder” - og vi håper på stort oppmøte!
På vegne av styret takker jeg alle medlemmer for flott innsats i 2016.
God jul og godt nytt år!

Ying Chen
Leder, DNP