Referat faggruppeseminar fredag 21.11.22

Referat Faggruppeseminar DNP Gardermoen fredag 21.11.22
 1. Nasjonal digital patologi 10 minutter: Vidar Isaksen.
  Nasjonal digital patologi (om prosjektet, hensikt, mål, prosjektstyre, oversikt over ferdige og godkjente leveranser og leveranser under arbeid.)
  Cytomine.
  Interregionalt forum for digitalpatologi/ «patologiforum» (om dette, dets rolle, medlemmer og status).
  Stikkord fra diskusjon i etterkant: plattform må på plass, sekretariat må på plass, fornuftig at det er patologitungt, fagnettverk må samarbeide med DNPs faggrupper, men fagnettverkene kan også inkludere andre patologer med interesse og kompetanse innen fagfeltet. «Kjernen» i fagnettverkene kan ikke være for stor. Vi må avklare hvordan samarbeidet mellom DNPs faggrupper og fagnettverkene skal være slik at dobbeltarbeid unngås. Maler-egnet for noe, men ikke alt, viktig med ikke for rigid/ mulighet for justering av mal inkl mulighet for fritekst. Systemet skal visst snakke med alle datasystemer som eksisterer i Norge.
 2. Faggruppeledere informerer, 10 minutter hver.
  Tilstedeværende ledere/ representanter fra gruppene: nyre ikke-neoplastisk, gyn, gastro, mamma, lunge, obduksjon, ben/ bløtvev, hematopatologi, perinatalpatologi, cytologi.
  Faggrupper som ikke var representert: Nevro, hud, uro, molekylærpatologi, øre-nese-hals/ thyroidea. Faggrupper med oppmøte gjorde rede for faggruppenes sammensetning inkl leder eller mangel på det, møteaktivitet, saker de jobbet med (varierende deltakelse i arbeidet med nasjonalt handlingsprogram, viktig med DNPs deltakelse i dette, opplevelse av varierende mulighet for deltakelse. Deltakelse i andre fora/ foreninger innen samme fagområde. Spesifikke kvalitetsprosjekter, kursorganisering.
  Dersom det er problemer med å komme inn i samarbeid om Nasjonale handlingsprogram er følgende kontaktinformasjon relevant: Sissi.Leyell.Espetvedt@helsedir.no

  Kommentarer: Nåværende styre vil fremover aktivt bistå dersom faggrupper ikke fungerer, og ta stilling til medlemmer slik mandatet tilsier: Faggrupper

  Faggrupper som er uavklarte, men hvor det er kommet innspill på medlemmer: nevro, uro. Faggrupper som mangler ledere: nyre ikke-neoplastisk, gyn, cyt.

  DNPs nettside vil bli oppdatert med oppdatert oversikt over medlemmer og leder. Mulighet for at leder kan kontaktes via «send e-post til leder» knapp krever samtykke som vil klareres i forkant med respektive ledere.
 3. Eksternt innlegg. Pasientens prøvesvar, Nina Elise Jørgensen og Øyvind Kvennås.
  Nettsider med informasjon om dette: nhn.no og ehelse.no. Innlegget fremla: Om pasientens prøvesvar og status, behov i patologi. Patologisvar tilgjengelig for pasient er under arbeid. Spørsmål kan rettes til nilar@nhn.no
  Kort fra diskusjon: problematiske aspekter ved å gjøre patologisvar tilgjengelig (språk, patolog som har besvart, tidsaspekt for tilgjengelighet ved maligne diagnoser, prøvesvar med tilhørende koder. Viktig at dialog om prøvesvar skjer via rekvirent).
 4. LIS-kursene i patologi: Lars Helgeland
  Diskusjon: Hvilke erfaringer har man med dette? Kurs med ulik struktur: tema+workshop med testpreparater -mentometer- vs tradisjonell med teori og diagnostikk.  Spm om kurs fremover skal inkludere fokus på morfologi tilsvarende cyt.kurset. Kurs for LIS er blitt fokus, spm om ønske om nasjonale kurs for spesialister? Diverse opplevelser inkl utfordringer med Regut (eks utfordringer: behov for endelig avklaring lang tid i forkant for bestilling av rom mtp antall deltakere-påmelding lukkes lang tid i forkant av kurs, komplisert for spesialister å melde seg på da LIS blir prioritert mm. Avdelingsledere har ansvar for at det tilrettelegges for mulighet for kursorganisering).
 5. Oppdatering fra spesialistkomiteen: Ingunn Marie Stefansson
  Sammensetning inkl leder vil bli gjennomgått.

  Spesialistkomiteen har bl.a jobbet med: søknader om godkjenning som utdanningsinstitusjoner. Deltakelse i møter med legeforeningen, faglig råd mtp revidering av læringsmål og prosedyreliste-mange spørsmål/ innspill fra komiteen, rotasjonsråd. Viktig at eventuelle innspill til endring i spesialistreglene forankres i spesialistkomitéen.
 6. Jubileumskomiteen informerer om Jubileumsmøte 17.11-18.11 2023: Lars Akslen.
  Se:Vi jubilerer: DNP i 100

  Oppfordring til faggruppene om innspill på foredrag. Påmelding fra 20.11.22, første frist tidlig 2023. Under arbeid.
 7. Oppdatering om DNPs nettside: Hanna Maria Eng og Lars Gustav Lyckander.
  Diskusjon: Hvordan vil faggruppene bruke nettsiden?
  Nettsiden demonstreres slik den ser ut i dag, det er en god del informasjon som vil bli oppdatert, noe har gått tapt ifm endring av tekniske løsninger fra legeforeningen. Ulike oppsett på de enkelte faggruppene vises, innspill på standardisert oppsett av «bokser» på de enkelte faggruppene. Det er god bistand fra legeforeningen ift revidering etter ønske. Tenk over og meld inn. Melding til alle medlemmer om nytt fra nettsiden og nytt fra faggruppene kan enkelt sendes fra nettredaktørene. Utfordringer/ begrensninger mtp hva som kan deles (personvern, GDPR).

  Nettredaktørene kan enkelt nås for innspill/ ønske om publiserte saker:
  Lars.Gustav.Lyckander@ahus.no
  hanna_maria_e@hotmail.com

Oppsummering: Leder Elin Mortensen Takk til faggruppene og (eksterne) foredragsholdere