Norsk forening for allmennmedisin

Referat fra styremøter

Referat fra styremøte i NFA 22.11.18

Godkjent på styremøte 9. januar 2019.
28. januar 2019

Referat fra styremøte 22. november 2018 kl. 10.00

Sted:  Nesbyen, Hagaled

Tilstede: Petter Brelin, Ståle Sagabråten, Bente Prytz Mjølstad, Andreas Pahle, Nina Wiggen, Anette Fosse, Stefan Hjørleifsson, Kjartan Olafson, Espen Storeheier, Sirin Johansen, Tor Carlsen, Charlotte Henriksen (ref).

Saksnr.

Sak

 

 

Temaer:

 

134/18

Estetisk medisin, svar fra etisk råd

Svaret fra etisk råd tas til etterretning.  

Informasjon og råd til medlemmene om diskusjonen formidles, samarb med AF. Estetiske inngrep er ikke en del av offentlig helsetjeneste.

Styret ønsker fortsetter arbeidet med å definere hva som skal forventes av  tjenester hos fastlegen.

 

Referater/oppfølgingsaker

 

151/18

Referat fra forrige styremøte

115/18

Våruka 2019 – emnekurs – kurskomiteer/program

Grunnkurs D – Jørund Straand

Grunnkurs A – Gjertrud Lødøen

Gynokologi – Marianne Natvik

Tverrfaglighet – Kjartan Olafson

 

 

Oppnevninger og representasjoner

152/18

Deltakelse på foreningens time på foreningenes kurs 2019

Nidelvkurset (6, 7 og 8. februar): Bente Mjølstad

Geilokurset (14. mars): Stefan Hjørleifsson

Solstrandkurset (4. – 6. juni): Knut Arne Wensaas forespørres om å representere NFA

Hurtigrutekurset aventes

153/18

Representant fra NFA til Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

NFA ønsker ikke å oppnevne en ny representant.

154/18

Oppnevning LIS 1 til Spesialitetsråd – David Hatfield, Andreas Pahle oppnevnes.

155/18

Deltagelse referansegruppe. Nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens/-dysfori – Elisabeth Swensen oppnevnes. 

156/18

Oppnevning av nye spesialitetskomiteer

 

Hans Høvik nomineres som leder

Siw Fossheim

Mark Fagan

Gisle Roksund

David Hatfield som LIS repr

Linn Dahl (vara)

157/18

Høringer

 

 

Intern høring - Inkluderingsutfordringer – Utvikling av ny politikk i Akademikerne https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/intern-hoering-inkluderingsutfordringer-utvikling-av-ny-politikk-i-akademikerne/hoeringsgrunnlag/

Frist 17. desember. KO

Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/nasjonalt-eldre-pasient-og-brukerombud-mv/hoeringsgrunnlag/
Frist 5. desember. ES

Innspill til Åpenhetsutvalget https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/innspill-til-apenhetsutvalget/hoeringsgrunnlag/

Frist 11. desember. SH

 

Landsstyremøtet 2019 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m. https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/landsstyremotet-2019-planlegging-av-helsepolitisk-debatt-aktuelle-saker-m.m/hoeringsgrunnlag/

Frist 11. januar

 

 

Orienteringssaker

158/18

Invitasjon til seminar i Trondheim i desember – nettverk om forskning i palliasjon støttet av AMFF

 

Annet/vedtakssaker

159/18

Oppsettet av kontroller faggruppe samhandling.

160/18

EPGRN – deltakelse på møte – Styret innvilger dekning av kostnader til nettverksmøte sammen med ny representant Torunn B Eide.

161/18

Internasjonalt ulønnet verv – økonomisk støtte fra Legeforeningen/NFA – Anna Stavdal er valgt til president-elect i Wonca world. Sekretariatet forbereder sak for Sentralstyret, AF og Norsam.

162/18

EiM faggruppe - ny faggr i aktivitets- og livsstilsarbeid – Stian Lobben godkjennes som leder. Sekretariatet gir tilbakemelding med orientering om rammer. Faggruppen foreslår sakssvarende navn.

163/18

Faggruppe PHT – tas inn under AF, Nina Wiggen er NFAs representant.

164/18

Kurs i forskrivning – diskutert under sak 115/18

165/18

PMU evaluering – innspill om erfaring.

165/18

Fagpolitisk runde:

 

Sirin Johansen:

Spesialforening for kvalitet og pasientsikkerhet.

 

Espen Storeheier:

Norden samarbeid. Prosjekt i Legeforeningen om felles innkjøp – Vedtak: NFA avvikler deltakelse. Kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin. Strategi for å styrke aldersmedisin i sykehjemslegers videreutdanningen. Arbeidsgruppe inspill samhandling opprettet av Sentralstyret. Primærehelsetjeneste utenfor fastlegekontoret – NFAs rolle.

 

Stefan Hjørleifsson:

Fem videoer er laget i Kloke valg for NFAs anbefalinger. Informasjon til fastlegene skal forberedes. Lokal fronting i media foreslås.

AFE og uiB har fått 15 mill fra NFR til prosjekt om depresjon i allmennpraksis.

Innlegg på "toppledermøte" mellom Helse Bergen og omliggende kommuner om samhandling.

 

Kjartan Olafson:

Fagråd Praksisnett – infra struktur for forskning i allmennmedisin, oppstartmøte. Stor interesse for å delta blant fastleger.

EIEJ nasjonal prosjektgruppe. EHIN. Faggruppe EPJ årsmøte. Møte UEMO.

 

Ståle Sagabråten:

Frisklivsarbeid møte Hdir

Trepartssamarbeidet – arbeidsgruppe ALIS og arbeidsgruppe om "ikke honorerte oppgaver"

AMFF fellesmøte

Fagstyre Legeforeningen. NFA har to faste plasser.

 

Nina Wiggen: Podcast, PHT.

 

Bente Prytz Mjølstad: Veileder Vold i nære relasjoner. Helsestasjonskurs PMU. Allmennmedisinsk universitetsuke. Fedmekonferanse.

 

Anette Fosse: Sykehjem, erfaringsmøte. Samhandlingskonferanse Helgeland.