Norsk forening for arbeidsmedisin

2020

Bekymring vedrørende fritak fra karanteneplikten

Namf/NFAM ser positivt på at samfunnet gradvis normaliseres, men vi ser samtidig med bekymring på at tiltak reduseres, noe som kan skape uavklarte situasjoner
Ny smitteforskrift 1 juli
bilde av regjeringens info

Spesielt har det kommet inn bekymringer fra kolleger vedr endring i I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), hvor § 6 nytt åttende ledd lyder:

Personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som ikke er omfattet av § 5a, kan unntas fra karanteneplikt etter § 5 ved negative tester på SARS-CoV-2. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom, og hvor test to kan tidligst tas dag fem. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt etter § 5. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene i samsvar med § 5. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden. Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 11, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes. Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Arbeids- eller oppdragsgiveren velger om slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid eller oppdrag for dem.

Ansvaret ligger hos arbeidsgiver som velger om dette er greit:

«Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Arbeids- eller oppdragsgiveren velger om slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid eller oppdrag for dem.»

Bedriftshelsetjenester har allerede fått forespørsler om de utfører denne type tester.

Namf/NFAM vil oppfordre arbeidsmedisinere med ansvar for det medisinsk faglige i BHTer å gjøre en grundig risikovurdering i denne sammenheng, og ikke minst informere kunder som etterspør denne tjenesten om utfordringene og farene som ligger i unntak fra karanteneplikten.

Vi vil generelt anbefale at den tiden de aktuelle arbeidstakerne er i jobb, i alle fall frem til andre test er negativ - og helst frem til 10-dagers karanteneregelen er ferdig, jobber minst mulig i kontakt med andre arbeidstakere. Å overholde 2 meters avstand, benytte munnbind eller andre forholdsregler der de er sammen med andre, samt overholde de vanlige hygienereglene er en selvfølge. Det er viktig at bedriften har oversikt over hvem som har jobbet sammen med den aktuelle ansatte unntatt fra karanteneplikten. Det er også å anbefale karantene privat de første 10 dagene.

Det er også svært viktig å avklare med lokale helsemyndigheter hvem som har ansvar dersom en test er positiv, her ligger mange uavklarte spørsmål og ansvarsområder, disse må avklares før eventuelle tester og unntak gjøres.

Vi ser med bekymring på at dette «slippes fri og overlates arbeidsgiver». Hvem har ansvar for isolering, hjemreise fra arbeidssted til opphold i Norge, samt til hjemland etter hvert, helsehjelp under opphold i Norge, smitteoppsporing og informasjon til mulig smittede mm? Disse spørsmålene beskrives ikke og trenger avklaring før man eventuelt velger å si ja til denne type testing og unntak fra karantenereglene.

Vi oppfordrer derfor til at arbeidsmedisinere gir denne informasjonen, og gir råd om grundig risikovurdering i den enkelte enhet før disse reglene benyttes. Ikke la profitt med inntjening for testing gå foran «kloke valg» innen vår del av helsetjenesten. 

Karantenereglene er laget for å unngå smittespredning, og vi skal være ytterst forsiktige med å oppfordre til redusert bruk av denne. Vi mener regelendringen kan gi oss økt smitte og dermed flere både i karantene og i verste fall smittet i en bedrift, der hensikten var å øke bemanning og innsats.

Vi vil spesielt rette fokus mot helseinstitusjoner og bruken av utenlandske vikarer, spesielt nå i ferietiden. Vi har nylig opplevd smittesituasjoner pga at man ikke ventet på tester før vikarer ble satt i arbeid. Vi ser viktigheten av at nye regler, forskriftsfestet 1. juli 2020, overholdes. Denne forskriften sier at også alle svenske helsearbeidere må testes to ganger før de får arbeide i Norge, på tilsvarende måte som beskrevet i forskrift ovenfor.

Vi er kjent med at det fra region Vest er sendt en bekymringsmelding til både Arbeidstilsynet og Helsedirektoratet vedr denne regelendringen, vi følger saken også fra Namf/NFAMs side.