Norsk forening for arbeidsmedisin

2020

Informasjon fra styret etter koronavåren

Kjære kolleger!

Vi håper det står bra til med dere i disse utfordrende tider.
En himmel med skyer. Foto: Colourbox.com Fotograf: Pernille Bering
En himmel med skyer. Foto: Colourbox.com Fotograf: Pernille Bering

Mange har måttet jobbe på andre måter, det har vi fått innspill på fra flere. Noen av våre medlemmer har opplevd å bli permittert, det kan man undres over all den tid det har vært stort behov for forebyggende tjenester i disse tider, og vi har formidlet kontakt med juristavdelingen i Legeforeningen i enkelttilfeller.

Bedriftshelsetjenester har måttet velge alternative måter å jobbe på, og her har vi sett mange kreative og gode løsninger. Det har vært stort behov for bedriftshelsetjeneste også i disse unntakstider, og det gjøres en svært god forebyggende jobb rundt om i det ganske land.

Dette har vi meldt inn til myndighetene, og fremmet arbeidsmedisinerens kandidatur og viktige rolle i arbeidet med å forebygge smitte. Vi har også spilt inn til Helsedirektoratet at bedriftshelse som sådan bør nevnes som egen kategori under enheter som er pålagt restriksjoner, her har svaret vært at lovteksten ikke endres, men at BHTer er å regne inn under de aktuelle institusjonene.

Namf/NFAM har deltatt med en representant i Legeforeningens Covid-19 rådgivningsgruppe, og har svart ut på en del høringer gjennom denne gruppen.

Namf rettet tidlig henvendelse til FHI og HD for å komme som egen instans på listen over høringsinstanser, men har dessverre ikke oppnådd dette. Imidlertid har vi uttalt oss i de spesifikke høringene gjennom andre kanaler der vi har hatt mulighet, og vi har sett at flere av våre råd har blitt tatt hensyn til. Bl.a. ble vi bedt om å uttale oss om «Prioriteringer i helsevesenet» dersom man kom til en situasjon med mange syke og for lite intensivhjelp. Der spilte vi inn hensynet til leger og andre helsearbeidere som skulle jobbe med disse avgjørelsene, og minnet om viktigheten av støtte i etisk utfordrende situasjoner.  Vi har sagt tydelig fra om riktig og nødvendig bruk av verneutstyr, og da spesielt maskebruk i smittesituasjoner, dvs behov for P3-masker, noe som har blitt tatt på alvor.

Det har vært jobbet mye med bransjespesifikke råd og veiledninger, etter hvert blir de bedre og bedre ser det ut til.

Det er ulike meninger ute blant BHTene, nå som vi starter opp driften igjen.

Vi i styret i Namf/NFAM vil oppfordre våre medlemmer til å  følge retningslinjer som gis, og ikke la de økonomiske insitamentene gå foran det å drive godt smitteforebyggende arbeid. Vi bør ikke beslaglegge verneutstyr som f.eks P3-masker og annet beskyttelsesutstyr som kreves ved omgang med smittede, så lenge det er mangelvare, det er viktig at andre i helsevesenet får dette utstyret og spesielt disse maskene der det er størst behov.

Vi bør vurdere våre oppgaver mhp nødvendigheten her og nå. F.eks er spirometri en undersøkelse som det diskuteres verdien av i vanlige tider, og vi mener det er lite aktuelt å innføre denne undersøkelsen nå med den potensielle smittefaren med aerosoldannelse det innebærer.

Som bedriftshelsetjeneste og arbeidsmedisinere er det i disse tider fortsatt - og minst like viktig som ellers - å ha fokus på det forebyggende arbeidet vi gjør og skal gjøre. Kanskje kan denne krisen hjelpe oss fremover i arbeidet med å utføre, og ikke minst vise kunder og myndigheter verdien av dette arbeidet. Vi må fortsette med å  «Gjøre kloke valg» innen vårt fagfelt.

Vi oppfordrer alle til å benytte Arbeidstilsynets sider, der vises det til mange områder innen arbeidshelse, som ikke alltid direkte kan sammenlignes med råd og pålegg hva angår folkehelse.