Informasjon om tredje dose vaksine til immunsupprimerte

Fagspesialister fra revmatologi, gastromedisin, hudsykdommer, nevrologi og infeksjonsmedisin har utarbeidet en felles anbefaling om hvilke pasienter med immunmedierte lidelser på immundempende behandling som bør tilbys en tredje vaksine mot covid-19. Det er laget et felles forslag til hvordan pasientene skal få informasjon og hvordan kommunehelsetjenesten skal vite at de vaksinerer de aktuelle pasientene.

Forslaget kan dere finne på lenken her: Oversikt over medikamentell behandling av immunmedierte lidelser der vi anbefaler 3.dose med vaksine mot covid-19 (legeforeningen.no).

Saken fra FHI publisert i dag finner dere her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

Vi anbefaler at alle med immunmedierte lidelser som behandles med ett av medikamentene listet på denne siden tar kontakt med kommunehelsetjenesten for tredje vaksinedose.

Det er som hovedregel ikke nødvendig med kontakt hverken med spesialisthelsetjeneste eller fastlege før vaksinering.

Denne anbefalingen vil anslagsvis føre til at 100 000 pasienter tilbys tredje vaksine dersom de henvender seg til kommunehelsetjenesten.

Det er ikke lagt opp til at pasientene vil få personlige brev om dette.

NNF er derfor bedt om å spre informasjonen videre og be sine medlemmer om å bidra med å dele denne informasjonen, slik at tilbudet når frem til de aktuelle pasientene.