Referat fra styremøte i STLF 3. november 2020

Tid: 3. november 2020
Sted: Schultz gate 2-4, Trondheim

Tilstede: Lindy Jarosch-von Schweder (leder), Torkild Skaar (årsmøtevalgt), Nina Hagen (årsmøtevalgt), Tobias Solli Iveland (Ylf), Vivi Bakkeheim (Of), Anders Prestmo (PSL), Hilde Myren (Namf), Sonia Azmi (vara Nmf), Finn Marum Høivik (AF), Helge Hatlevoll (LSA), Trine Utne Brede (kurskomitéen), Bente Grønnesby (organisasjonssekretær)
Forfall: Casper Friele Faye (Nmf), Marius Widerøe (LVS), Helge Hatlevoll

89/2020: Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Møteinnkalling og agenda ble godkjent

90/2020: Godkjenning av referat fra styremøte 1. oktober 2020
Referatet ble godkjent

91/2020: Nytt fra foreningene
Ylf:
Det meldes om høyt arbeidspress, effektiviseringskrav og forhandlinger.
Of: Høyt arbeidspress og forhandlinger også hos Of, samt at hverdagen fremdeles preges av etterslep etter Covid19.  
Namf: Intet nytt
PSL: Helse Midt-Norge har hatt intervju av aktuelle kandidater til nye hjemler. Det er en utfordring med nok søkere på hjemler utenfor Trondheim. Det jobbes med rekruttering og muligheter for kombinerte stillinger.
LSA: Det er ønskelig med digitale kurs, men dette synes vanskelig å få til.
Nmf: Digital eksamen til høsten. Covid-19 situasjonen synes utfordrende for enkelte av medisinstudentene. Godt samarbeid mellom Nmf og Ylf.
AF: Tvungen lønnsnemd

92/2020: Oppsummering av årsmøtet
Vel gjennomført årsmøte. Fint arrangement med utdeling av 2 priser;
tillitsvalgtspris til Eli Øvstedal og ærespris til Sven Erik Gisvold.
Det digitale var dog litt utfordrende, og vi beklager dårlig lyd.

93/2020: Forberede lokalforeningsseminar
Programmet ble gjennomgått.
Nina Hagen deltar 19. november, Lindy Jarosch-von Schweder 20. november. Program her: https://www.legeforeningen.no/kurs/2020/10/34204/

94/2020: Sak om LIS
Min spesialitet (der en lege presenterer sin spesialitet) fortsetter som tidligere, men forslag om at dette kan arrangeres som miniseminar/webinar der følgende inviteres: avtalespesialister, konsulentfirmaer (eks. Mc Kinsey), legeforeningen sentralt, allmennleger, arbeidsmedisin, NTNU, støttekollegaordning m.m.
Medlemmer fra disse organisasjonene inviteres, og hver deltager får ca. 20 min hver til å presentere seg.
Disse møtene kan arrangeres 2 ganger pr. år, og er mest aktuelle for 6. års studenter og LIS1.
Tas opp på styremøte i februar 2021.

95/2020: Kursplaner 2021 v/Trine Utne Brede
Aktuelle kurs i 2021:
Kurs i småkirurgi i samarbeid med Volvat
Akuttmedisinkurs og ultralydkurs i samarbeid med St. Olavs hospital
Geriatriforum
Klinisk emnekurs i gynekologi i samarbeid med Medicus
Fys. med kurs høsten 2021

96/2020: Samhandlingskonferanse
Vi tar utgangspunkt i programmet fra 2020:
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/sor-trondelag/aktuelt/2020/samhandlingskonferanse-13.-mai-2020/
I tillegg nevnes:
- Hva godt har kommet ut av Korona
- Helseplattformen.

Aktuell dato: Torsdag 10. juni 2021

97/2020: Medlemsmøter våren 2021
- Rettspsykiatri utsettes til oktober 2021

98/2020: Tillitsvalgtarbeid
Lokalforeningene har mottatt brev fra sentralt om å styrke innsatsen overfor de tillitsvalgte. Utdrag:

«Sentralstyrets mål er å styrke og profesjonalisere Legeforeningens tillitsvalgtarbeid ytterligere, og ber lokalforeningene avsette midler i lokalforeningenes budsjett til tillitsvalgte, i tråd med lokalforeningenes ansvar ihht. Legeforeningens lover. I tillegg er det viktig at tillitsvalgte får informasjon om at lokalforeningene har avsatt slike midler til å følge opp tillitsvalgte».
Det vurderes å skrive svar på denne henvendelsen, blant annet med bakgrunn i at neste års budsjett allerede er vedtatt.

99/2020: Helseplattformen
Det er fra Helseplattformen ønske om representanter i styringsgruppe for fastleger.
Fra STLF´s side er det behov for flere opplysninger rundt dette, blant annet avklaring av mandat. Det er ønskelig med en mer detaljert beskrivelse før vi kan foreslå en kandidat.

100/2020: Høringer
Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-av-forslag-om-godkjenningsmodell-for-fritt-brukervalg-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Høring – Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner. https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-forskrift-om-legemiddelresepter-og-rekvisisjoner/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

Høring NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning. https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/hoering-nifu-rapport-om-opptak-til-hoyere-utdanning/hoeringsgrunnlag/
Vedtak: Det leveres ikke høringssvar

101/2020: Eventuelt
 - Informasjon om Landsstyremøte del II
 - Julebord
- Støttekollegaordningen – forslag: videosnutt med presentasjon på facebook

102/2020: Hva skal kommuniseres ut?
Bokbad med Jan Boris Stene og Kjetil Karlsen den 26/11 på Zoom