Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet - LFKP

2022

2022-01 Nyhetsbrev fra leder

Første nyhetsbrev fra ny leder
17. januar 2022

Kjære medlem i Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet,

Jule- og nyttårsfeiringen er over. For vår forening betyr dette starten på en ny arbeidsperiode. Årsmøtet vårt ble avholdt i november, med blant annet valg av nytt styre og presentasjon av strategien som peiler ut foreningens mål for tiden fremover. Det nyvalgte styret har avholdt sitt konstituerende møte, og gleder oss til å gripe oppgavene fatt.

Nederst i denne mailen finner du en orientering om vårt arbeid fremover.

Dersom du har innspill til vårt arbeid, spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med styret, er du hjertelig velkommen til det. Det gjør du for eksempel ved å sende meg en mail.

Tusen takk for at du er med i foreningen vår!
Med det ønsker jeg alle våre medlemmer et godt nytt år!

Beste hilsen,

Rannei Hosar, nyvalgt leder

Nytt styre

Det nyvalgte styret er valgt frem til årsmøtet høsten 2023. Presentasjon av nye styremedlemmer.

Strategi og handlingspunkter 2022-2024

Strategien som ble presentert og diskutert på årsmøtet peiler ut noen mål og handlingspunkter som vil bli viktige for styrets arbeid den kommende perioden. Dette er en kort oppsummering:

1.        Leger erverver kompetanse og utdanning i forbedringskunnskap og pasientsikkerhet.

LFKP skal arbeide for at pasientsikkerhet blir inkludert som fag i grunnutdanningen, blir definert som avgrenset tema i alle spesialistutdanninger for leger, og eget tema i veiledningen av ferdige spesialister.

2.        Leger engasjerer seg i forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid.

LFKP skal arbeide for å motivere leger til å engasjere seg i dette fagområdet, styrke fagområdets status som en del av klinisk virksomhet, jobbe for at leger får avsatt tid til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet og at det etableres flere kombinasjonsstillinger der leger arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, samt at det i forskerstillinger legges til rette for å fokusere på prosjekter rettet mot pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

3.        Leger som jobber med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet har et synlig fellesskap.

LFKP skal arbeide for å være aktiv på sosiale medier, i media og i offentlig debatt. Foreningen skal avholde regelmessige konferanser og webinarer/nettmøter.

4.        Leger og medisinerstudenter gis forutsetninger for å mestre sine egne pasienthendelser og kriser.

LFKP skal arbeide for at studenter, utdanningskandidater og leger får kunnskap om metoder og strategier for å mestre alvorlige hendelser, øves på slike situasjoner med realistiske scenarier, lærer hvordan åpenhet kan forvaltes etter alvorlige hendelser, blir kjent med kollegiale og juridiske støttetiltak som er etablert for leger og blir bedre kjent med hvordan uønskede hendelser følges opp i helsetjenesten.

5.        Leger skal reflektere over egen virksomhet og videreutvikle åpenhets- og sikkerhetskultur på sin arbeidsplass.

LFKP skal stimulere til at leger bidrar til at man i alle deler av helsetjenesten bygger sikkerhetskultur og reflekterer over egen praksis.

6.        Være en sentral premissleverandør.

LFKP skal vurdere kunnskapsgrunnlaget for forbedringsfilosofien «Safety II» og ta stilling til relevans for bruk i norsk helsetjeneste.

Strategien i sin helhet vil publiseres på våre nettsider i januar.

Seminar i mars 

I samarbeid med Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet ønsker vi å invitere til seminaret «Legers arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet? Hva kan fagmedisinske foreninger gjøre?».    SE LENKE for program og påmelding

Seminaret avholdes torsdag 24. mars til fredag 25. mars på Legenes hus i Oslo. Formålet med seminaret er å forbedre legers arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet, samt styrke nettverk for kontinuerlig forbedring blant leger. Det er søkt om at seminaret vil telle seks poeng for legers videre- og etterutdanning.

Det er 100 plasser, hvorav de 50 første får dekket reise og opphold for inntil kr 5000. Dersom du ikke får plass blant de første 50 kan du søke om å få utgifter dekket av LFKP ved å sende mail til Rannei.

Meld deg på her senest 23. februar. Ved spørsmål kan du kontakte Ellen.

Velkommen!