Om LIS1 (tidligere turnustjenesten)

I 2017 startet avviklingen av den tradisjonelle norske turnustjenesten for leger, og samtidig startet overgangen til en helt ny spesialistutdannelse. 1. september 2017 startet de første medisinske kandidatene i sin spesialiseringsstilling som lege i spesialisering del 1 (LIS1).
Mannlige leger i hvit frakk
Leger som ser på ultralyd

Hvorfor ny ordning?

Den trekningsbaserte turnusordningen fra 1955 var ikke bærekraftig. Både søkere med norsk og annen europeisk bakgrunn stilte likt i en slik ordning grunnet EØS’ krav om «fri flyt av arbeidskraft i Europa». Derfor kunne alle leger med europeisk statsborgerskap melde seg på og få et nummer i trekningen om turnusplass i Norge. Det oppstod lange køer, og den søknadsbaserte turnusordningen var tenkt som en løsning på dette. Ved en søknadsbasert ordning ble arbeidsmarkedet for leger mer likt arbeidsmarkedet i andre yrkesgrupper. Det ble også lettere å stille krav til språkkunnskaper, som tidligere hadde vært et problem. Arbeidsgivere kunne også i større grad velge ut sine egne leger ut ifra lokale behov og preferanser.

Den nye ordningen

Den nye spesialistutdannelsen er tredelt. Del 1 er en obligatorisk felles plattform for alle som skal spesialisere seg i Norge, og erstatter i praksis turnustjenesten. Den etterfølges av en del 2 (kun for indremedisin og kirurgi) og del 3, som vil utgjøre spesialiseringen til de forskjellige legespesialitetene.
 
Autoriserte leger utdannet i et EU/EØS-land kunne frem til 1. januar 2019 bli tilsatt i en spesialiseringsstilling (LIS2/3) uten gjennomført LIS1. 

Lege i spesialisering
Illustrasjon: Lege i spesialisering