Informasjonsside om Covid-19

Norsk medisinstudentforening (Nmf) ser med bekymring på smitteutbredelsen av Covid-19. Universitetene har nå stoppet all undervisning og studenter oppfordres til å ikke oppholde seg på campus. Norsk medisinstudentforening ber medisinstudentene innstendig om å følge dette for å hindre smitteutbredelse blant studenter, ansatte og pasienter. Videre henviser vi til FHI sine sider for øvrige råd og anbefalinger.
corona

Oppsummering

Beredskap: Vi oppfordrer medisinstudentene til å være tilgjengelige for arbeid i helsetjenesten ved forespørsel om dette. Etterspør god opplæring i smittevernsrutiner og bruk av utstyr.

Hvilke oppgaver kan man gjøre? Som stud.med. med lisens må man forvente å bli satt til legeoppgaver. Som student uten lisens er det viktig å holde seg til hovedregelen om å ikke utføre oppgaver man ikke føler seg kompetent til.

Eksamen: Fakultetene fremholder at det blir eksamener for alle kull i løpet av våren, og pensum skal kunnes. Det blir dermed opp til hver enkelt student hvordan man skal balansere eventuell jobb mot egen eksamenslesing.

Forbud mot utenlandsreiser: Gjelder for alle medisinstudenter med arbeidskontrakt eller som hospiterer.

FHI's informasjonsside om Covid-19.

Nederst i saken finner du en del hyppig stilte spørsmål med svar.

Beredskap

Sammen med Norsk sykepleierforbund Student, oppfordrer vi helsefagstudenter til å være disponible for arbeid i helsetjenesten. I en unntakssituasjon er det nødvendig med beredskapstiltak som sikrer nok helsehjelp. Som medisinstudenter besitter vi verdifull medisinskfaglig kompetanse som det kan bli bruk for på sykehusene og i kommunene. Dette gjelder spesielt studenter med lisens på 5. og 6. studieår.

FHI anbefaler å unngå reising. Derfor oppfordrer vi medisinstudentene til å ikke dra fra studiestedet, også for å kunne være disponibel for universitetssykehusene. Om man befinner seg utenfor studiestedet, oppfordrer vi studentene vi til å tilby seg som helsepersonell der man er.

Hvilke oppgaver kan man bli satt til?

Her går det et skille mellom studentene med og uten midlertidig studentlisens. Studentene med lisens har, med visse restriksjoner, adgang til å gjøre legeoppgaver, og må forberede seg på å bli satt til dette. Det vil variere fra institusjon til institusjon hvilke konkrete legeoppgaver det er behov for.

For studenter uten lisens er situasjonen en annen. Det vil være stor variasjon i oppgavene studentene kan forvente å utføre. Bestemmelsen om forsvarlighet i helsepersonelloven gjelder også en slik beredskapssituasjon. Studenter skal ikke utføre oppgaver man ikke har kompetanse til og fått tilstrekkelig opplæring i.

Det er nødvendig at studenter som skal arbeide får god opplæring i smittevernstiltak og riktig bruk av smittevernsutstyr. Vi opplever at praktisk opplæring i dette ikke er dekket tilstrekkelig i undervisningen. Vi ber studentene ikke nøle med å etterspørre opplæring i dette og andre oppgaver man ikke føler seg tilstrekkelig kompetent til.

For Nmf er det videre viktig at det etableres et regelverk rundt kontrakter, avlønning, lengde på arbeidsforhold, lengde på skift mm. Dette opplever vi at de aller fleste arbeidsgivere tar på alvor, men dersom noen opplever uryddigheter rundt dette (f.eks. forespørsler om gratisarbeid), ber vi dere ta kontakt med oss på leder@medisinstudent.no.

Fremskyndelse av studentlisens

Halvparten av 5.-årsstudentene ved NTNU (CMED1), vårkull 16 ved UiO og kull 15B ved UiB skal i utgangspunktet få midlertidig studentlisens til våren. Vi ser imidlertid at helsetjenesten har et stort behov for legearbeidskraft i ukene fremover. Derfor mener vi det er fornuftig at lisensen for de aktuelle kullene blir gyldig tidligere enn planlagt. Vi er i dialog med Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene om dette.

Nyeste oppdatering her (22.03.), er at de aktuelle NTNU-studentene nå har fått innvilget dette, etter at NTNU har forhåndsgodkjent praksisen deres. Dermed er alle kravene for lisens i Forskrift om lisens til helsepersonell §1a-c oppfylt for disse studentene. 

Reiseforbud

Helsedirektoratet har fattet et vedtak om et forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell med pasientkontakt. Juridisk sett omfattes medisinstudenter som har en arbeidskontrakt med eller hospiterer i helsetjenesten av dette utreiseforbudet. Se unntaksbestemmelse for utenlandsstudenter nedenfor.

Om man ikke har et arbeidsforhold i helsetjenesten omfattes man ikke av forbudet slik det er utformet. Likevel oppfordrer Nmf medisinstudentene til å holde seg på studiestedet (studenter i Norge), både fordi FHI generelt fraråder reising og fordi vi bør være disponible for arbeid ved forespørsel.

Eksamen

Det nærmer seg eksamenstid for mange av medisinstudentene. 6-årsstudentene skal avlegge embetseksamen og øvrige studenter skal opp til års-, semester- og moduleksamener. Det er stor usikkerhet rundt hvordan vi skal forberede oss til vårens eksamener. Det er vedtatt at nasjonal delprøve skal gjennomføres som digital hjemmeeksamen. Dersom dette skal iverksettes for andre eksamener, vil det sannsynligvis kreve endringer i eksamensformen og i forberedelsen som kreves av oss. Nmf har i dag sendt et brev til dekanatene ved de medisinske fakultetene i Norge og poengtert viktigheten av at vi får god informasjon i dagene fremover. Vi har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for fakultetsadministrasjonen, men forventer god informasjon og raske avklaringer angående eksamen. Inntil annen beskjed gis, oppfordrer vi studentene til å forberede seg til eksamen på vanlig vis.

Vi ser det som spesielt kritisk at embetseksamen avholdes i vår, og ikke utsettes til august. En utsettelse av autorisasjon vil være alvorlig for de berørte studentene. Forsinkelser vil videre få store konsekvenser for helseforetakene. HFene ansetter i disse tider LIS1-leger med oppstart 1. september 2020. Om embetseksamen utsettes til etter sommerferien, vil de nye LIS1-legene sannsynligvis ikke kunne starte i sin LIS1-tjeneste som planlagt. Sykehusene risikerer dermed å stå uten LIS1-leger i en periode. Dette mener vi vil være alvorlig, ettersom LIS1-legene har en sentral rolle i blant annet driften av akuttmottakene i landets sykehus.

Nmf har oppfordret universitetene til å avholde vårens embetseksamen samtidig som de tar hensyn til den alvorlige situasjonen med Covid-19-smitte. Vi tror disse hensynene kan la seg forene, for eksempel gjennom utstrakt bruk av grupperom i eksamensavviklingen.

I et brev til Nmf skriver fakultetene at vårens eksamensavvikling har høyeste prioritet. Vi kjenner oss trygge på at de medisinske fakultetene vil gjøre sitt ytterste for at studenter skal kunne følge normal studieprogresjon. Det vil nok forekomme endringer i enkelte av eksamensformatene, og noen kull må være innstilt på å bli testet mindre inngående enn planlagt. Vår anbefaling er å forberede seg til eksamen som vanlig, inntil dere hører noe nærmere fra deres respektive studieledelser. Les dekanenes svar her.

Vi håper alle medisinstudenter holder motet oppe, bidrar med arbeidskraft ved forespørsel fra helsetjenesten, ikke nøler med å spørre om mer opplæring i klinikken og forbereder seg til eksamen som vanlig!

For utenlandsstudenter

Fra mandag 16.02 ble norske flyplasser og havner delvis stengt. Statsministeren presiserer likevel at: "Nordmenn skal selvsagt kunne komme hjem til Norge, også gjennom Danmark, som allerede har stengt sine grenser. Fly med passasjerer som skal hjem til Norge vil fortsatt lande”.

UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Utenriksministeren presiserer: “Norske borgere som bor fast i utlandet bør forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning”.

Se KD sine råd for utenlandsstudenter.

Nmf og Legeforeningen understreker følgende for alle våre studenter i utlandet:

  • Vi oppdaterer dere fortløpende. Dette er en situasjon som er preget av stor usikkerhet, så anbefalinger og informasjon kan bli oppdatert løpende.
  • FHI og UD anbefaler å ikke reise med mindre det er et sterkt behov. Samtidig har helsevesenet økt behov for personell. Disse to hensynene er det vanskelig å veie mot hverandre, og verken vi, Legeforeningen eller sentrale helsemyndigheter kan per nå gi et entydig svar. Dette er en vanskelig avveining som den enkelte student må foreta selv.
  • Hjemreise: Alle som kommer fra utlandet (alle land) skal i 14 dagers karantene.
  • Reiseforbud: Alle studenter som arbeider i helsetjenesten i Norge, vil omfattes av forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell. Forbudet er foreløpig gyldig ut april 2020. Om man returnerer til Norge og arbeider her, kan man derfor ikke reise tilbake til studiestedet før utreiseforbudet oppheves. Også utenlandsstudenter som hospiterer i Norge er omfattet av utreiseforbudet, etter juridisk vurdering av advokater i Legeforeningen. Retur til studiestedet kan dermed skje tidligst 1. mai.
  • Helsedirektoratet har gitt dispensasjon til fritak fra utreiseforbudet for utland studenter som skal avlegge eksamen. Mer om denne saken og hvordan man kan søke om dispensasjon kan leses her. Dispensasjon fra utreiseforbudet gjelder ikke for undervisning.
  • Nmf har ikke kunnskap om situasjonen ved de enkelte studiesteder og land. Her må dere søke informasjon fra deres eget universitet og landets myndigheter.
  • Nmf anbefaler alle som allerede har reist hjem å melde seg til tjeneste for sin arbeidsgiver.

Informasjon om utreiseforbud til medisinstudenter i utlandet

Se Legeforeningens sak om temaet.

På vegne av Norsk medisinstudentforening,

Håvard Ulsaker, leder

Xenia Cappelen, nestleder

Andreas Schønberg-Moe, leder Nmf Utland

Spørsmål og svar

Mange av dere har sendt oss spørsmål og henvendelser de siste dagene. Det er veldig bra! Vi er her for å bistå dere. Nedenfor summerer vi opp svar på spørsmålene som går igjen.