Allmennlegeforeningen

Medlemsbrev

Medlemsbrev 27. juni 2019

Kjære medlem og kollega i Allmennlegeforeningen ! Mange nærmer seg en velfortjent sommerferie og noen har begynt.
Her kommer et medlemsbrev med mye viktig informasjon og spesielt om vårens forhandlinger.
27. juni 2019
Margeritter

Header-Allmennlegeforeningen.jpg

Normaltariffen

normaltariffen

Allmennlegeforeningen har i år prioritert tiltak for stabilisering og bedre rekruttering. Videre var det spesielt viktig med en innretning som styrket næringsdrift.Vi oppnådde enighet 24 juni om ny normaltariff for 2019/2020. I år har vi opplevd spesielt krevende forhandlinger. Dette fordi motparten pekte på prosesser som kommer senere, som evalueringen 1. september 2019 og handlingsplanen våren 2020. Motparten var Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og KS. Det var visst nok lite rom for ekstra midler.

Vi oppnådde likevel en økning i inntekt på 3,2 prosent og en kostnadsdekning på 3,2 prosent. Vi oppnådde i overkant av 180 millioner i friske eksterne midler, nesten en dobling av fjorårets oppgjør. De ekstraordinære midlene skal brukes i en målrettet tiltakspakke som består av tre hovedelementer:

Takster utenfor rammen på 71,6 millioner. Først og fremst en ny samhandlingstakst mellom fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten, taksten heter 1j og utgjør kr 100 i refusjon. Vi oppnådde også at tolketaksten 7 kan kombineres med tidstakst 2c.
Etablering av en tilskuddsordning for særlig arbeidskrevende pasientlister med 50 millioner. Alder og kjønn blir viktige parametere i første omgang. Dette er en modell som er brukt i Danmark siste året. Det nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som får i oppdrag å evaluere og utvikle tilskuddsordningen videre.
Etablering av nye ALIS-tilskudd for næringsdrivende leger. Dette skal gå til rekrutteringssvake kommuner, og målet er flest mulig næringsdrivende ALIS i disse kommunene. Beløpet er på 60 millioner.
SOP
Det ble i tillegg avsatt 20 millioner til SOP (Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger), innenfor den økonomiske rammen. Midlene skal i sin helhet gå til avbrudds- og uføreytelser, og er viktige sosiale ytelser for næringsdrivende leger. Denne tryggheten er viktig, både for fastlegene som allerede driver næringsdrift og de nye vi ønsker å rekruttere inn.

Selv om vi har oppnådd noen viktige strakstiltak for fastlegeordningen, er det fortsatt mye som gjenstår. Vi er ikke ferdig! Fastlegeordningen er fortsatt underfinansiert og vi har store forventninger til regjeringens handlingsplan i 2020.

Her kan dere lese mer om oppgjøret. Merk at den nye normaltariffen legges ut 1. juli.

Normaltariffen vil være tilgjengelig på https://beta.legeforeningen.no/Normaltariffen Denne siden vil hele tiden være oppdatert med siste informasjon. På ettermiddagen 27. juni vil legeforeningen.no bli utilgjengelig. Dette skyldes at Legeforeningens sekretariat midlertidig skal flytte til nye lokaler. Det er uklart hvor lenge dette blir nede. 

Her kan du se endringer i normaltariffen fra 1. juli 2019 - for fastlegene

Her er en film om normaltarifforhandlingen

Rammeavtalen

arbeidsgruppe

Forhandlingene med KS om rammeavtalen for fastlegeordningen fortsetter i august.

Legeforeningen sa i høst opp rammeavtalen for fastlegeordningen for KS-området, og har i år forhandlet avtalen parallelt med normaltariffoppgjøret. Et mål med å gjennomføre forhandlingene samtidig har vært å se økonomien i fastlegeordningen i sammenheng med kommunenes og  fastlegenes rettigheter og plikter.  Vi mener dette har gitt en positiv effekt på resultatet av årets normaltariffoppgjør. 

FNO ( Finans Norge)

pengesekk

Veiledende honorar og retningslinjer for legeundersøkelser for forsikringsselskap.

Avtalens honorarer økte som følger:

  • Honorar for skjema nr. 1.4 ( legeerklæring ved tegning av forsikring) når denne besvares innen 6 uker økes med 10 pst fra 1000 til 1100 kroner.
  • Honorar for øvrige skjema når disse besvares innen 6 uker øker med 8 pst.
  • Honorar etter 6 uker for alle skjema økes med 3,2 pst.

FNO-avtalens satser har økt 25 pst de siste tre årene, og vi har vært tydelige i forhandlingene på at dette har blitt arbeid som ofte må gjøres utenom ordinær arbeidstid

Statens pensjonskasse

pensjon

Enighet om å øke alle honorarer med 6 pst. per 1. juli.

Protokoll om at partene skal se videre på honorarenes størrelse i 2020, og ta igjen "etterslepet" siste årene med tanke på fastlegenes lange arbeidsdager.

Legelisten.no

paragraf

Legeforeningen i dag har tatt ut søksmål om Legelisten.no

Legeforeningen saksøkte staten den 27. juni. Vi vil at Oslo tingrett skal slå fast at Legelistens publisering av anonyme vurderinger og kommentarer på nett er ulovlig.

Personvernnemnda bestemte tidligere i år at Legelisten kan publisere pasienters vurderinger av leger på nett. Dette uten at leger kan reservere seg.

Legeforeningen mener at hensynet til helsepersonellets personvern må veie tyngre enn Legelistens interesser. Dessuten mener Legeforeningen at det ikke er en god nok kvalitetskontroll av innleggene som Legelisten publiserer.

Fordi det er staten ved Personvernnemnda som tillater publisering og rangering av leger, saksøker Legeforeningen staten – og ikke Legelisten.

Vi vil holde våre medlemmer fortløpende informert om utviklingen i saken.

Se vårt tidligere nyhetsbrev for mer informasjon om bakgrunnen for saken.

 

margeritter

Jeg vil takke for det gode og solid engasjementet fra medlemmene og de tillitsvalgte siste året. Det er viktig at dette engasjementet fortsetter, og det har vært stor aktivitet. Vi har som sagt fått på plass noen viktige strakstiltak i forhandlingene, men dette alene vil ikke redde fastlegeordningen. Fastlegeordningen har i flere år vært underfinansiert og ikke prioritert høyt nok av myndighetene, men dette er nå i ferd med å snu. Vi møter i stadig større grad økt forståelse og enighet om utfordringene. Evalueringen 1. september 2019 og handlingsplanen 2020 blir avgjørende, og sammen skal vi redde fastlegeordningen. Jeg vil på ny understreke at en samlet legeforening er viktig i kampen videre.

Ønsker alle en velfortjent og strålende sommer. Lad batteriene, for kampen for å redde fastlegeordningen er på ingen måte over. Neste stopp, kommunevalgkamp!

Det kommer nytt "Medlemsnytt næringsdrivende"  med flere detaljer neste uke.

Tom Ole Øren

Vennlig sommerhilsen
Tom Ole Øren
Leder Allmennlegeforeningen

Footer-Allmennlegeforeningen_leder%20Tom%20Ole.jpg