Når hjelp er nødvendig

Livet som lege er inspirerende og givende, men òg til tider krevende. Vi kan alle komme opp i
problemstillinger omkring egen helse, livshendelser, konflikter eller klagesaker.

Når utfordringene blir større enn at vi klarer å håndtere dem på egenhånd eller med støtte fra våre nærmeste, bør vi be om og ta imot hjelp. Legeforeningen har ulike tilbud til leger som havner i slike situasjoner.

Lege for lege-ordningen
Dette er et tilbud for leger som av ulike grunner ikke ønsker å benytte seg av sin fastlege. Denne ordningen oppsto før fastlegeordningen og har blitt avviklet i enkelte områder av landet. Dersom du av en eller annen grunn ikke ønsker å gå til fastlegen din med et helseproblem kan du ta kontakt med en lege-for-lege i ditt område. Informasjon om dette finner du her.

Støttekollegaordningen
Drøyt 90 erfarne kolleger er i dag støttekolleger. Støttekollegaene skal gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning i en periode med påkjenninger. Støttekollegene skal ikke utføre legearbeid og fører ikke journal. De skal være kolleger du kan henvende deg til hvis du har behov for en samtale om private eller yrkesrelaterte emner. De har opplæring, erfaring og utdanning i slikt arbeid. Informasjon om støttekolleger i ditt område finner du her. Du kan velge fritt fra oversikten over støttekollegaer og trenger ikke velge en i samme fylke som du jobber i om du ønsker en annen.

Villa Sana – Ressurssenter for leger
Legeforeningen driver en egen avdeling ved Modum Bad. Villa Sana er et lavterskeltilbud for leger med symptomer på utbrenthet, eller som av andre årsaker ønsker å snakke med psykiater eller psykolog. Her tilbys både dagsopphold og ukesopphold, både med og uten partner. Senteret skal blant annet gi hjelp til selvhjelp for å forebygge utbrenthet og psykisk sykdom som angst og depresjon. Villa Sana er også et kurs- og rådgivningstilbud som leger og eventuelt
nærmeste pårørende kan benytte når de trenger en pause i hverdagen. Villa Sana kan kontaktes når du føler behov for det. Henvisning er ikke nødvendig.

Klagesaker og tilsynssaker
Flertallet av norske leger vil i løpet av yrkeskarrieren oppleve at en pasient har klaget på behandling eller andre forhold til fylkeslegen. Man kan også bli bedt om å uttale seg hvis enpasient søker erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Noen opplever dessuten å få bemerkning fra HELFO vedrørende takstbruk – eller også krav om tilbakebetaling av utbetalte takster fra HELFO eller NAV.

Fordi en klage, tilsynssak eller tilbakebetalingssak kan oppleves som en skam, velger mange leger å holde dette hemmelig og skrive tilsvar til klagen helt selv. Vi vil sterkt anbefale at du ved en klage tar kontakt med avdeling for jus og arbeidsliv (JA) i Legeforeningen for råd. De kan hjelpe deg med å vurdere innholdet i klagen og gi deg råd om hvordan du skal svare fylkeslegen eller Statens helsetilsyn. JA- avdelingens kontaktinformasjon finner du her. Det er også lurt å søke råd og støtte hos en kollega du stoler på, for eksempel en på kontoret eller tillitsvalgt i kommunen. Hovedpoenget er: ikke stå alene i en klagesak.