Høring - Utkast til Nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

06. februar 2012

Høringsfrist 21.01.2012

Fristen er utløpt

Retningslinjen beskriver hvordan reduksjon av varighet av ubehandlet psykose og individuelt tilpasset behandling bestående av kunnskapsbaserte virksomme elementer bedrer prognosen. En ser også muligheten av å forebygge de alvorligste psykoselidelsene ved å komme tidligere til med et bedre behandlingstilbud. Personer med langvarige psykoselidelser har en markert redusert levealder, og den somatiske helsen vies større oppmerksomhet i anbefalt utredning og oppfølging enn tidligere.

 

Det legges frem en rekke spørsmål i høringsnotatet som Helsedirektoratet spesielt ønsker tilbakemelding på. Høringsinstansene står også fritt til å vurdere andre spørsmål.

 

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning |