Høring - NOU 2011:4 Mat, makt og avmakt - om styrkeforholdene i verdikjeden for mat

06. februar 2012

Høringsfrist 11.10.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Fra Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har Legeforeningen v/Akademikerne mottatt til høring NOU 2011:4 "Mat, makt og avmakt - om styrkeforholdene i verdikjeden for mat".

Utvalgets oppgave har vært å utrede om styrkeforholdene i verdikjeden for mat, og utvalget konkluderer med at handelens paraplykjeder har økt sin forhandlingsstyrke overfor leverandørene. Paraplykjedenes makt ligger i kontroll over markedsadgangen og evne til å sikre ønsket utfall over forhandlingsresultatene både når det gjelder kortsiktige økonomiske mål, og mer langsiktige og strategiske mål.

Saksbehandler

Gorm Hoel