Høring - forslag til endringer i lov om personell i forsvaret

06. februar 2012

Forsvarsdepartementet


Høring om endringer i lov om personell i Forsvaret (lov 2. juli 2004 nr. 59)

Det vises til Forsvarsdepartementets brev av 15. april d.å. vedrørende forslag til endringer i lov om personell i Forsvaret (lov 2. juli 2004 nr. 59).

Legeforeningen stiller seg i all hovedsak positiv til de foreslåtte endringer. Vi har imidlertid enkelte merknader til forslagets § 4a om adgangen til å ta lønnende og ulønnede oppdrag utenfor forsvarssektoren.

Høringsnotatet har vært sendt til relevante organisasjonsledd i Legeforeningen. Høringsnotatet og innspillene fra organisasjonleddene, er også behandlet av Legeforeningens sentralstyre. Med de merknader som følger nedenfor, gir vi vår tilslutning til forslaget.

Innledende bemerkninger
Legeforeningen vil innledningsvis bemerke at departementets høringsnotat fremstår som noe utydelig hva angår leger i forsvaret.

Bakgrunnen for dette er uttalelsen i høringsnotatet punkt 2.1.3 om at ”departementet tidligere [har] lagt til grunn at det er en uskreven kodeks i Forsvaret som sier at militære tjenestemenn ikke har anledning til å påta seg oppdrag for andre enn Forsvaret”.

Denne uttalelsen fremstår noe unyansert da det for militært ansatte legers vedkommende er en etablert praksis for deres adgang til å inneha bierverv utenfor forsvarssektoren. Heller ikke i høringsnotatet punkt 2.1.5 om bierverv i helsevesenet, nevnes denne praksisen.

Legers adgang til å inneha bierverv

Legeforeningen påpeker at et stort antall leger har arbeid utenfor Forsvaret i tråd med Stortingsmelding nr. 18 (1994 – 1995) Om visse sider ved helsetjenesten i Forsvaret. På bakgrunn av politiske beslutninger om at Forsvaret ikke skal ha eget helsevesen, men i stor grad benytte det sivile helsevesen, har det blitt etablert en praksis om at 100 % stilling for leger i Forsvaret utgjør 18/24 timer pr. uke. Det vises i denne forbindelse bl.a. til Stortingsmelding nr. 18 punkt 1.2 første avsnitt og Særavtale for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bundet arbeidstid punkt 3.1 og 3.2.

For å opprettholde god medisinsk kompetanse, samt sikre rekruttering av leger til Forsvaret, er det nødvendig for leger ansatt i Forsvaret å ha mulighet til å ta lønnende og ulønnede oppdrag utenfor forsvarssektoren.

Om departementets vurderinger

Legeforeningen har merket seg at Forsvaret ønsker å videreføre hovedregelen om at statsansatte har adgang til å ta bierverv ved siden av stillingen i staten, og anser det positivt at det presiseres at dette også skal være utgangspunktet i forsvarssektoren.

Det anerkjennes imidlertid at det er behov for et klart og tydelig regelverk på dette området. Den norske legeforening støtter derfor forslaget til utforming av ny § 4a i forsvarspersonelloven.

På bakgrunn av det ovennevnte, mener vi imidlertid at det bør klargjøres hvorvidt den etablerte praksis om legers adgang til å inneha bierverv, fortsatt anses hensiktsmessig, og om denne tenkes videreført.


Med hilsen
Den norske legeforening
            
        
Geir Riise                                                                            Anne Kjersti Befring
Generalssekretær                                                                 forhandlingsdirektør

                

                                                                                            Saksbehandler:
                                                                                          Lene Brandt Knutsen
 

Saksbehandler

Lene Brandt Knutsen |