Høring - Forskrift om kommunal beredskapsplikt

06. februar 2012

Høringsfrist 27.01.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Justisdepartementet ba i mai 2009 DSB om å lede en prosjektgruppe som skulle utarbeide et utkast til forskrift til disse paragrafene. I prosessen har prosjektgruppen blant annet avholdt et referansegruppemøte for aktuelle direktorater, underliggende etater og KS, og også vært i dialog med fylkesmannsembetene.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt