Høring - Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

06. februar 2012

Akademikerne

 Også sendt pr e-post til: nina.sverdrup.svendsen@akademikerne.no

 Omtrent likelydende blir også sendt Kunnskapsdepartementet direkte.

 

Deres ref.:

 


Vår ref.:

10/6334

Dato:

16.2.2011

 

Høringsuttalelse – tiltak for å redusere midlertidige tilsettinger i universitets- og høyskolesektoren

Det vises til høring fra Kunnskapsdepartementet av 19.11.10. Høringsbrevet og arbeidsgruppens rapport har vært forelagt relevante organisasjonsledd i Den norske legeforening. Høringsuttalelsen er behandlet av Legeforeningens sentralstyre.

 Høringsuttalelsen er sendt til Kunnskapsdepartementet.

Legeforeningen støtter arbeidet med å sikre større grad av fast ansettelse i akademia. Legeforeningen kjenner seg igjen i arbeidsgruppens beskrivelse av nå-situasjonen med at universitetene har en alt for høy andel av midlertidig ansettelse. Det er postivit at vi nå har fått bedre kunnskap om forholdene omkring midlertidighet av tilsettinger. 

Legeforeningen mener arbeidsmiljølovens unntaksadgang for midlertidige stillinger bør være utgangspunktet. Det er uheldig at andelen midlertidige ansatte er høyere ved statlige universitet og høyskoler enn i arbeidslivet for øvrig.

Legeforeningen erkjenner at universitetene opererer i en kompleks virkelighet som påvirkes av flere forhold, herunder kortsiktig perspektiv, både i finansiering og i aktivitet. I enkelte sitausjoner vil det derfor være gode grunner for bruk av midlertidighet. 

Legeforeningen støtter i stor grad de tiltak som foreslås av arbeidsgruppen, men vil komme med kommentarer til enkelte elementer i rapporten i det følgende.

Avgrensningen
Arbeidsgruppens har følgende avgrensning av rapporten (side 6, linje 24):

”En del stillinger er ut fra sitt formål av avgrenset karakter, som for eksempel utdanningsstillinger, hvor grunnlaget for midlertidighet er udiskutabelt”.

Legeforeningen mener det er viktig med en viss ”mobilitet” ved universitene, slik at flere kan få erfaring med forskning.  Men vi vil reise spørsmål om grunnlaget for midlertidighet og at dette må vurderes konkret – og ikke generelt til utdanningsstillinger. 

Legeforeningen mener man i større grad bør vurdere fast ansettelse for stipendiater og postdoc-kandidater. Det fordrer at man har en en god balanse mellom begynner og sluttstillinger slik at man får til en naturlig turn-over og dermed kontinuerlig tilgang på stipendiatstillinger.     

For medisinsk forskning ser Legeforeningen det som avgjørende for rekruttering av leger til forskerutdannelse og til stillinger som legeforskere,  at disse gruppene gis et bedre stillingsvern.

Leger i professorstillinger og universitetslektorer
Majoriteten av leger i professorstillinger har i dag bistilling ved de medisinske fakultetene, og svært mange er eksternt finansiert. Legeforeningen mener adgangen til midlertidige tilsetting for disse stillingene må revurderes, med sikte på å gjøre de om til faste stillinger. Stillingskategoriene professor II og førsteamanuensis II er av særlig interesse på det medisinske fagområdet, med meget høy midlertidig ansettelsesgrad. De utfører for en stor del ordinær undervisningsvirksomhet. Legeforeningen savner mer oppmerksomhet mot midlertidige stillinger i forhold til undervisning, og understreker at undervisning er en like verdifull del av akademia som forskning.

Alle universitetslektorstillinger med leger er i dag midlertidige. Hvis universitetet skal kunne gi forskningsbasert undervisning så må også universitetslektorene ved universitetene ha forskningskompetanse. Legeforeningen mener også universitetslektorene bør ha fast ansettelse.

Legeforeningen er for øvrig imot forslaget om å unnta utdanningsstillinger fra 4 års regelen i tjenestemannsloven § 10.

Oppsummering
Legeforeningen imøteser rask oppfølgning av de tiltak som arbeidsgruppen har foreslått. Legeforeningen mener imidlertid at arbeidsgruppens foreslåtte tiltak ikke i tilstrekkelig grad vil være virkningsfulle for å redusere andelen av midlertidige tilsettinger i universitets og høyskolesektoren, spesielt for ansatte i vitenskapelige stillinger. Legeforeningen ber om at departementet innhenter en utredning av hvordan man stiller seg til de stillinger som ikke er omfattet av arbeidsgruppens rapport.

Når det gjelder evaluering, mener Legeforeningen at Kunnskapsdepartementet bør foreta evalueringen og at den bør skje innen utgangen av ett år.

Den norske legeforenings sentralstyre
etter fullmakt

 

 

 

Geir Riise
Generalsekretær

 

   Anne Kjersti Befring
   Direktør

 

 

 

 

 

Saksbehandler

Hanne Gillebo-Blom |