Høring - Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

06. februar 2012

Høringsfrist 01.02.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Regjeringen har som mål å redusere antall midlertidige tilsettinger i universitets- og høgskolesektoren. Som ledd i dette arbeidet nedsatte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe for å utrede tiltak som kan bidra til å nå dette målet. Departementet har mottatt arbeidsgruppens rapport og sender denne på høring.

Høringen er tilgjengelig i sin helhet på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing---tiltak-for-a-redusere-antall-mi.html?id=625583

 

Saksbehandler

Hanne Gillebo-Blom