Revidert forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (helsekravforskriften)

06. februar 2012

                                                                                                     Vedlegg 3. Sak 221/10 (2.02)
Helsedirektoratet
Postboks 7000
0130 OSLO

        
Deres ref.:                                    Vår ref.:    10/3621                  Dato:    20.9. 2010

Høring - av utkast til revidert forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petorleumsvirksomheten til havs ( helsekravforskriften )

Det vises til høringsbrev av 21. juni 2010 vedrørende ovennevnte høring.

Høringsdokumentet har vært sendt til relevante organisasjonsledd i Legeforeningen og høringssvaret er behandlet av Legeforeningens sentralstyre.

Vi ser at en modernisering av regelverket kan være hensiktmessig, men har enkelte merknader til de foreslåtte endringene.

Kompetansekrav
Legeforeningen støtter Helsedirektoratets krav om kompetanse som dykkerlege. Dette har en faglig begrunnelse, da dykkerlege må ha kjennskap til de særskilte helseutfordringene som dykking medfører.

Legeforeningen støtter ikke Helsedirektoratets ønske om å innføre egne petroleumsleger, og fraråder at andre enn fastleger skal utføre undersøkelse og utferdige attest. Vi kan ikke se at anbefalingen om egne petroleumsleger begrunnes faglig. Det er heller ikke vist til særskilte utfordringer eller problemer rundt dagens ordning. Vi ser det slik at den foreslåtte ordningen vil kunne svekke den faglige kvaliteten på helseerklæringer. Vi viser for øvrig til følgende:

  • De fleste offshore arbeidere vil med den foreslåtte ordningen bli vurdert av leger som ikke kjenner dem fra før, og mangler nødvendig innsikt i vedkommendes sykehistorie og øvrige journalopplysninger. Fastlegen er den legen som er mest kompetent til å foreta vurdering av egen pasient. Vedkommende innehar medisinske opplysninger over tid, inkl. epikriser, og er den legen som vanligvis kjenner pasienten/arbeidstakeren best. Dersom ukjent lege må utferdige attest, kan søker velge å underslå opplysninger om egen helse (for eksempel rus- eller psykiske problemer) uten at det blir oppdaget, og pasienten vil kunne få urettmessig attest. Det er vårt syn at den økte erfaring en petroleumslege riktignok vil kunne opparbeide gjennom sitt arbeide, ikke oppveier de negative aspekter ved at legen ofte ikke vil kjenne pasienten.
  • Forskriften er kort og enkel, og det kreves ingen spesialopplæring av en lege utover kjennskap til denne. Det er ikke dokumentert økt faglighet ved innføring av ny ordning med godkjent petroleumslege.
  • Ordningen er distriktsfiendtlig. Det vil ikke være petroleumsleger i områder der legen ikke utferdiger minst 100 attesterover en femårs periode. Forskriften vil kunne medføre at en person fra for eksempel Finnmark som trenger attest for å jobbe på oljeinstallasjon i nord, sannsynligvis ikke finner lege som kan utferdige attest i eget fylke. Det må følgelig opprettes egne ordninger der arbeidere i petroleumsvirksomhet får helseattest andre steder. Høringen sier intet om dette eller om hvem som skal dekke utgiftene til reiser m.v..
  • Utdanning av egne petroleumsleger vil skje på bekostning av vanlig fastlegearbeide. Dette må kompenseres økonomisk med enten honorar/praksiskompensasjon eller en betydelig økning av prisen på attestene. Det er grunn til å tro at rekrutteringen av petroleumsleger vil være vanskelig dersom det ikke blir lagt opp til tilstrekkelig finansiering rundt ordningen.
  • Det kan problematiseres om habilitetsmessige problemstillinger oppstår med en praksis der bedriftsleger i petroleumsindustrien utferdiger attester.

Særlig om sjømannsleger
Sjømannsleger har særlig utdanning for sitt arbeid, og attestene som utferdiges er strengere enn attestene for ansatte i petroleumsvirksomhetene med unntak av dykkere. Man vil således anta at disse attestene faller inn under paragraf 20. Vi stiller oss noe undrende til at man ikke kan samordne dette for disse områdene og slå fast at godkjente sjømannsleger fyller vilkårene for å utferdige attester for ansatte i petroleumsvirksomhetene, men da med unntak av dykkerne.

Vedlegg til forskriftens helsekrav
Det er utarbeidet et vedlegg der det stilles konkrete krav om en del sykdommer og andre helseforhold som medfører at vedkommende ikke fyller vilkårene. Legeforeningen har følgende kommentarer til disse:

  • Personer med velregulert type 2 diabetes bør kunne få godkjent helseattest selv om det benyttes perorale antidiabetika
  • Kravet om at nedsatt lungefunksjon fører til bortfall av godkjenning er for unyansert. Her bør det spesifiseres en nedre grense, f eks ved FEV1<80% eller lignende.Med hilsen
Den norske legeforening
            
        
 Geir Riise                                                                         Lars Duvaland
 Generalsekretær                                                              Fagsjef
                                                                                         Forhandlings- og helserettsavdelingen
                                                                                         Saksbehandler
                                                                                         Aadel Heilemann