Høring - utkast til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land

06. februar 2012

Høringsfrist 21.07.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Forskriften skal fastsettes i medhold av ny § 5-24 a i folketrygdloven som ble vedtatt ved lov 19. juni 2009 nr. 72 om endringer i folketrygdloven m.m. (etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp i andre EØS-land). Det vises til Ot.prp. nr. 92 (2008-2009) og Innst.O. nr. 134 (2008-2009). Forskriften gir nærmere regler om ordningen, og følger opp de løsninger som ble varslet i Ot.prp. nr. 92 (2008-2009).

Saksbehandler

Lars Duvaland