Forslag til endringer i førerkortforskriften

06. februar 2012

Høringsuttalelse

                                                                                                        Vedlegg 2. Sak 254/10 (2.02)

Vegdirektoratet


Høringssvar vedrørende forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Det vises til brev av 13. august 2010 fra Vegdirektoratet vedrørende forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften.

Høringsdokumentet har vært sendt til relevante organisasjonsledd i Legeforeningen, og høringssvaret er behandlet i Legeforeningens sentralstyre.

Innledningsvis vil vi bemerke at Legeforeningen støtter tiltak for å bedre trafikksikkerheten.

Vi finner grunn til å påpeke at legen bare kan vurdere om helsekrav er oppfylt, og at legen ikke kan vurdere faktiske kjøreferdigheter eller trafikkadferd.

Når det gjelder forslaget om heving av alminnelig aldersgrense for legeundersøkelser fra 70 til 75 år for personbil, motorsykler, traktor og snøscooter viser vi til at dagens ordning krever legeattest for lette kjøretøy etter fylte 70 år. Legeattesten kan fornyes for 1-5 år, alt etter vedkommendes helse. Med de nye reglene må man ikke til legeundersøkelse før fylte 75 år og det skal samtidig utstedes nytt førerkort hver gang legeattesten fornyes. Helsekrav endres ikke i dette forslaget. Legeforeningen støtter tidligere utredninger gjort på dette feltet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, hvor de argumenterer med at det sannsynligvis ikke er betydelige farer ved å heve aldersgrensen som foreslått. Helsedirektoratet har også foreslått at det utarbeides et skjema som bedre kan kartlegge og teste de funksjoner som er mest vesentlig for denne aldergruppen, slik at det blir mer standardisert.

Legeforeningen mener at vurdering av bilføreres skikkethet best skjer ved å gjennomføre praktisk kjøreprøve. Hvis man ikke vil innføre gjentatte kjøreprøver for alle, må det være tilgang til egnede instanser som kan utføre praktisk kjøreprøve på eldre ved behov, som fastlegen kan henvise til. Det forutsetter imidlertid god tilgjengelighet og korte ventetider.

Med vennlig hilsen
    

                                                                   
Geir Riise                                                                                                 Anne Kjersti Befring
generalsekretær                                                                                                 direktør


                                                                                                                 Saksbehandler:
                                                                                                                 Camilla Fagerholt Storli

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning