Kompetansekrav for bruk av IKT

06. februar 2012

Høringsfrist 04.01.2010

Fristen er utløpt

Økende bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren medfører nye krav til kompetanse hos helsepersonell. Helsedirektoratet har i 2009 gitt tilskudd til arbeid med kompetansehevende tiltak for Helse IKT. En bredt sammensatt gruppe bestående av et fagråd og et arbeidsutvalg har utarbeidet utkastet til kompetansekravene. Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren søker i særlig grad å fokusere på helsepersonells ivaretakelse av pasientsikkerhet når elektroniske systemer benyttes ved behandling av helseopplysninger.
 
Kompetansekravene er retningsgivende og skal være en ressurs for personell med ansvar for undervisning og opplæring. Den henvender seg til utdanningssektoren (videregående nivå, høgskole, universitet) som har ansvar for utdanning av helsepersonell, og til virksomhetsnivå (primær- og spesialisthelsetjenesten) med ansvar for planlegging og tilrettelegging av introduksjons- og etterutdanningskurs for ansatte. Kompetansekrav for bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren planlegges og ferdigstilles innen 12.mars 2010. Det vil bli utarbeidet en strategi for å gjøre kompetansekraven kjent for aktuelle miljø.

Les hele høringen hos KITH

Saksbehandler

Audun Fredriksen |