Høring – forslag til forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning og forslag om endring i registerforskriftene og forvaltningsforskriftene

06. februar 2012

Høringsfrist 15.04.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag til forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning. Forskriften foreslås gitt med hjemmel i lov om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) § 6 tredje ledd, § 10 fjerde ledd, § 25 fjerde ledd, jf. første og andre ledd og § 55 andre ledd. I forslaget foreslås det å oppstille nærmere krav til selve organiseringen av helseforskning, herunder foreslås det bestemmelser om forskningsansvarliges og prosjektleders plikter, og en bestemmelse om innholdet i kravet til internkontroll. Det foreslås også bestemmelser knyttet til forhåndsgodkjenning av forskningsprosjekter, herunder krav til søknaden, krav til forskningsprotokoll og vilkår for forhåndsgodkjenning.

Saksbehandler

Elisabeth Søyland