Høring - ny forskrift om helseundersøkelse

04. desember 2012

Sjøfartsdirektoratet 
postmottak@sjofartsdir.no

 

Deres ref.:

 

Vår ref.:

12/4906

Dato:

30.01.2013

Høringssvar - ny forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip 

Legeforeningen viser til høringsnotat fra Sjøfartsdirektoratet vedrørende ny forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger. Det ble gitt utsatt høringsfrist til 17. januar. Beklageligvis har brevet ved en inkurie ikke blitt ekspedert ut før i dag.  

Høringsnotatet har vært forelagt relevante organisasjonsledd. Disse innspillene ligger til grunn for høringsuttalelsen, som er behandlet av Legeforeningens sentralstyre.  

Legeforeningen er positiv til at det utarbeides en ny forskrift vedrørende slike helseundersøkelser. Samkjøring med ulike regelverk og standardisering på tvers av landegrenser er bra da det forenkler arbeidet til den enkelte sjømannslege og gjør det mer forutsigbart for arbeidstakerne dersom de trenger å henvende seg til ulike sjømannsleger.  

Økonomiske, administrative og organisatoriske konsekvenser
Legeforeningen har en alvorlig bekymring for de administrative, økonomiske, og dermed også administrative konsekvenser av forslagene. Dette gjelder særlig kravene til kvalitetssystem. Både ISO-sertifisering og IMHA Quality vil medføre betydelige merkostnader for sjømannslegen. Alle legevirksomheter bør ha et kvalitetssystem for sin virksomhet. Reguleringen her binder opp organiseringen av kvalitetssystem til bestemte løsninger som vil innebære betydelige merkostnader for den enkelte lege. Vi vil presentere følgende regnestykke:  

1) Kurs for lege fra Finnmark 
- kursavgift kr. 8000,-
- Tapt arbeidsinntekt 5 dager ca. kr.37000,- (Beregnet ift Allmennlegeforeningens standard
  praksiskompensasjon = Kr 7400,-/dag)
- Reise ca kr. 8000.-
- Hotell ca kr. 6000,-
- Kost (statens satser) Kr. 480,- x 5 kr. 2400,- 
SUM Kr. 61.400,-       

2) Kvalitetsystem IMHA Quality <1000 helseerklæringer: Kr. 60.000,- per år 
Legeforeningen har fått innspill fra samtlige av våre underliggende høringsinstanser på at dette med stor sannsynlighet vil medføre en konsolidering av sjømannslegevirksomheten. De betydelige kostnadene vil innebære at mange fastleger som i dag har et frivillig tilleggsarbeid som sjømannslege, vil si fra seg denne oppgaven. Det er ikke gitt at dette er en ønsket utvikling. Det kan være en fordel at sjømannslegen er i daglig klinisk praksis.

I tillegg til nødvendig prisøkning på attestene, må sjømannslegene ha et stort volum av attester for at det skal være økonomisk forsvarlig. Det er fare for at tilnærmet hele Nord-Norge og store deler av kystdistriktene i resten av landet vil tømmes for sjømannsleger. Tilbud av sjømannsleger vil sentraliseres, og sjømannslegekontorer i de store byene vil styrkes. Tilgjengeligheten til sjømannsleger vil med dette bli dårligere. Eksempelvis vil båtmannskap og elever ved maritim linje på videregående skoler i Finnmark få en urimelig høy reiseutgift i tillegg til økt utgift til en forventet dyrere attest.  

Kurs i Sjøfartsmedisin er kostbart for leger. Utgifter til evt. kurs bør dekkes av sjøfartsdirektoratet, evt. kan det innføres nettbaserte oppgaver som sikrer at sjømannslegene setter seg inn i den nye forskriften.  

Enhetlig praksis
Videreføring av Fagnemnda for Sjøfolk er viktig både for å gi sjømenn en formell mulighet for klagebehandling, og for å gi sjømannslegen en faglig autoritet å forholde seg i vanskelige saker. Vi vil imidlertid presisere viktigheten av at man sørger for at fagnemndas praksis blir kommunisert ut til sjømannslegene gjennom kurs og utdanning i maritim medisin. Dersom det for eksempel etableres en praksis med hyppig innvilgelse av dispensasjonssøknader ved gitte medisinske forhold er det ønskelig med endring av regelverket eller en tydelig instruks om hvilke tilfeller/omstendigheter der man mener sjømannslegene selv kan innvilge helseerklæring selv om regelverket ikke er oppfylt. Dette vil både redusere arbeidsmengden for Fagnemnda og samtidig bidra til enhetlig praksis og tillit til systemet.

Elektronisk løsning
Initiativet for å ta i bruk en elektronisk løsning vurderer vi som tidsriktig og fornuftig. Det vil både forenkle en del av arbeidet til sjømannslegen, og det bedrer oversikten med hvorvidt en sjømann er godkjent eller ikke. Vi mener det er positivt at man velger å benytte Altinn som er en offentlig og rimelig løsning i bruk.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Riise

 

   Lars Duvaland

Generalsekretær

 

   Ass. direktør

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

Saksbehandler

Lars Duvaland | Avdeling for jus og arbeidsliv