Høring - forslag til avvikling av godkjenningsordningen for sykehus

31. oktober 2012

Helse- og omsorgsdepartementet 
postmottak@hod.dep.no                                                                     

 

Deres ref.:

 

 

Vår ref.:

12/4320

Dato:

17.01.2013

Høring - forslag til lov- og forskriftsendringer for å avvikle godkjenningsordningen for sykehus  

Det vises til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 26. oktober 2012 vedrørende høring om forslag til avvikling av godkjenningsordningen for sykehus.  

Høringsnotatet har vært sendt til relevante foreningsledd i Legeforeningen. Høringsnotatet og innspillene fra foreningsleddende er behandlet av Legeforeningens sentralstyre.  

Departementet fremmer i høringsnotatet to hovedforslag om endringer: 1) Endring i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 om godkjenning av helseinstitusjoner og helsetjenester og i forskrift om godkjenning av sykehus m.m. for å avvikle dagens godkjenningsordning for sykehus, og 2) forslag om en ny bestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven som pålegger alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten å registrere virksomheten, samt at formålet for bruken av registeropplysninger, utvides.  

Legeforeningen støtter i hovedsak departementets forslag til endringer, men ønsker å komme med enkelte merknader.  

Forslag om avvikling av godkjenningsordningen for sykehus
Legeforeningen er enig med departementet i at særlig helseforetaksreformen har bidratt til slike endringer i norsk helsevesen at det er naturlig med en gjennomgang av godkjenningsordningen. Det er betimelig å stille spørsmål ved om godkjenningsordningen i dag er et hensiktsmessig statlig styringsverktøy av sykehusene.  

I høringsnotatet har departementet gjennomgått de formål godkjenningsordningen var ment å skulle ivareta, og redegjort for at dette i dag ivaretas gjennom annet regelverk og på andre måter. Legeforeningen har på enkelte punkter funnet forslaget og dets konsekvenser noe vanskelig å vurdere. Det er tidvis vanskelig å etterprøve departementets begrunnelser for forslaget.  

På bakgrunn av de samfunnsmessige endringer som har skjedd siden godkjenningsordningen ble etablert, herunder utviklingen i helselovgivningen, finner Legeforeningen at forslaget om avvikling av godkjenningsordningen bør støttes. Legeforeningen mener at hensiktsmessig drift av sykehusene i dag kan sikres på andre måter enn ved godkjenningsordningen.  

Det er imidlertid store behov for endringer i måten sykehusene i dag styres og ledes på. Sykehus er kunnskapsvirksomheter og må styres og ledes deretter. Legeforeningen mener at styring og ledelse av sykehusene domineres av krav til produksjon og økonomisk balanse, og at kvalitet og pasientsikkerhet vies for liten oppmerksomhet.  

Legeforeningen har foreslått at det utarbeides en Nasjonal sykehusplan. Planen må inneholde tydelige, balanserte og langsiktige styringsmål for sektoren, hvor kvalitet og pasientsikkerhet har en fremtreden plass. For å sikre bred forankring må planen vedtas av Stortinget.  

Som nevnt ovenfor mener vi at behovene for endring i sykehusene i dag, ikke ser ut til å bli ivaretatt av dagens sykehusgodkjenningsordning. Departementets forslag om å avvikle ordningen støttes derfor.  

For ordens skyld bemerkes det at Legeforeningen legger til grunn at forslaget ikke får konsekvenser for spesialistutdanning for leger.  

Forslag om pålegg om at alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten å registrere virksomheten
Legeforeningen er positiv til at sentrale helsemyndigheter og statlige tilsyn som har et har tjenstlig behov for oppdaterte oversikter over virksomheter i både privat og offentlig sektor, kan gis tilgang til slike opplysninger. Det aktuelle registeret skal ikke inneholde pasientopplysninger, kun opplysninger om den enkelte virksomhet.  

Legeforeningen har i mange år arbeidet med kvalitetsutvikling i helsetjenesten med fokus på forbedringsarbeid og pasientsikkerhet. Det er derfor ønskelig at det aktuelle registeret kan benyttes som kunnskapskilde for å bidra til kvalitetsarbeid og kvalitetsmåling. Legeforeningen mener det er behov for flere og bedre medisinske kvalitetsregistre. Det understrekes imidlertid at Legeforeningen også mener at det er behov for en økt satsning på hensiktsmessige IKT-løsninger som sikrer tilgang til pålitelig data og at rapportering må kunne gjøres elektronisk og effektivt.  

Legeforeningen støtter forslaget om at det i spesialisthelsetjenesteloven inntas en bestemmelse om meldeplikt og registerordning for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, samt at formålet for det foreslåtte registeret utvides til også å gjelde også andre etater enn pasientskadeordningens etater, som har tjenstlig behov for adgang til registeret.  

For ordens skyld ønsker Legeforeningen å bemerke at det er behov for bedre struktur og noe bearbeiding av forslaget. Forslaget var i liten grad tematisert før departementet redegjorde for sine vurderinger og forslag i høringsnotatets kapittel 8.3. Dette bidro til at høringsnotatet på dette punkt ble noe vanskeligere tilgjengelig. 

Med hilsen
Den norske legeforening

 

 

 

Geir Riise
Generalsekretær

 

Anne Kjersti Befring
Direktør, avd for jus og arbeidsliv

 Lene Brandt Knutsen
Saksbehandler

Saksbehandler

Lene Brandt Knutsen | Avdeling for Jus og arbeidsliv