Høring - Forslag om endring av forskrift om pasientskadelovens virkeområde m.m

03. september 2012

Høringsfrist 25.10.2012

Fristen er utløpt

Forslaget omfatter i hovedskap endring av tilskuddsatsene som er fastsatt i forskriften § 10.

Etter pasientskadeloven § 8 annet ledd kan nærmere bestemmelser om tilskuddsordningen, herunder tilksuddenes størrelse, fastsettes i forskrift. Størrelsen på tilskuddene som den enkelte gruppe helsepersonell skal innbetale til NPE, er fastsatt i § 10 i forskrift av 31.oktober 2008 om pasientskadelovens virkeområder og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten (FOR-2008-10-31-1166)

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen | Avdeling for Jus og arbeidsliv