Høring - Forslag om endring av forskrift om pasientskadelovens virkeområde m.m

03. september 2012

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Sendes også til: postmottak@hod.dep.no

Deres ref.:                              Vår ref.: 12/3288                               Dato:

Høring - Forslag om endring av forskrift om pasientskadelovens virkeområder og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten

Det vises til departementets høringsbrev av 22. august d.å. med tilhørende høringsnotat. Høringsfristen er 22. november.

Høringsnotatet har vært sendt til relevante organisasjonsledd i Legeforeningen. Sammen med disse innspill er høringsnotatet også behandlet av Legeforeningens sentralstyre.  

Legeforeningen støtter forslaget slik det er fremlagt. Vi finner imidlertid grunn til å uttrykke en generell bekymring for det stadig økende antall utbetalinger fra ordningen. Økningen gjelder slik vi forstår både erstatningsutbetalinger etter NPEs egne vedtak, utmåling av erstatning etter klage til Pasientskadenemnda samt erstatningsfastsettelse etter en domstolsbehandling.  

Før NPE ble etablert var domstolene langt mer restriktive mht erstatningsutbetalinger. Endring av ansvarsgrunnlag til et ”objektivisert ansvar” har stor betydning for antallet saker med medhold i tillegg til enkel saksbehandling uten prosessrisiko.  

Etter mange år med ordningen er det altså stadig større årlige erstatningsutbetalinger. Prinsipielt er det betenkelig at stadig mer av helseressursene skal dekke hendelser knyttet til utført behandling. Legeforeningen vil anbefale at det foretas en evaluering av ordningen i lys av andre samfunnsområder og utviklingen innenfor helsetjenesten.  

Geir Riise                                                                  Anne Kjersti Befring

Generalsekretær                                                      Direktør for avdeling for jus og arbeidsliv

 

Saksbehandler: Synne Bjørvik Staalen

Dokumentet er godkjent elektronisk

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen | Avdeling for Jus og arbeidsliv