Høring – forslag til bestemmelser om Akademikernes konserntillitsvalgtordning

11. mai 2012

Akademikerne
Sendt kun pr. e-post:
trond.teisberg@akademikerne.no 

                                                                                                                                              

Deres ref.:

 

Vår ref.:

12/276

Dato:

18.10.2012


Legeforeningens høringsuttalelse til forslag til bestemmelser om Akademikernes
konserntillitsvalgtordning  

Det vises til brev av 8. mai 2012, der forslag til bestemmelser om Akademikernes konserntillitsvalgtordning er sendt på høring til Akademikernes medlemsforeninger.

Høringsnotatet har vært forelagt relevante organisasjonsledd i Den norske legeforening og kommentarer fra disse er lagt til grunn ved utarbeidelse av denne høringsuttalelsen som også er behandlet av Legeforeningens sentralstyre.  

Legeforeningen anser det som svært viktig at Akademikernes konserntillitsvalgtordning nå får en formell ramme på Akademiker-nivå. Legeforeningen ser det også som viktig at det bygges videre på det arbeidet som er gjort i regionene med å etablere og drifte regionale og lokale Akademiker-samarbeid.  

Med utgangspunkt i de interne høringsinnspillene vil Legeforeningen foreslå noen endringer i de foreslåtte retningslinjene. Flere av våre foreningsledd har uttrykt ønske om at Akademikerne helse i større grad skal tilrettelegge for KTV ordningen og for  Akademikerutvalg, lokalt og ev regionalt, som blant annet kan forestå den praktiske gjennomføringen av valg av konserntillitsvalgte.  

Retningslinjer for slikt Akademiker-samarbeid er ikke eksplisitt utarbeidet i forslaget. Legeforeningen har oppfattet at det hele tiden har vært et ønske fra Akademikerne helse at slik samarbeid etableres med utgangpunkt i de lokalte FTV ved helseforetakene, men erfaringen har vært at det i mange tilfeller er krevende å få på plass. Et formål med å få på plass et Akademikerutvalg er å representere interessene i sykehuset på en bedre måte regionalt. Det må være tydelig og mulig å gjennomføre at innspill til det regionale helseforetaket fra KTV og Akademikerne er med utgangspunkt i utfordringene i sykehus. På denne måten kan Akademikerne få en tydeligere stemme mot RHFene og stille krav om at informasjon om behovene i sykehus bringes videre til departementet fra RHFet. I motsatt tilfelle kan Akademikerne bli tillagt en annen rolle på dette nivået ved å være den som skal sørge for ”god fordeling” av for knappe ressurser.   

Legeforeningen foreslår at de foreslåtte retningslinjene for lokale Akademiker-styrer justeres noe, slik at retninglinjene eksplisitt dekker ovenvente behov. Videre at det legges opp til at samarbeidet kan være i noe mindre formalisert form enn et styre, men formålet med at mandatet skal hentes blant foretakstillitsvalgte må opprettholdes.  

I tillegg vil Legeforeningen foreslå at den praktiske gjennomføring av valg på konserntillitsvalgt legges til Akademikerutvalget der slike er etablert. Dersom slikt  Akademikerutvalg ikke er etablert, forestår Akademikerne helse den praktiske gjennomføringen av valgene.  

Legeforeningen foreslår også enkelte andre, mindre justeringer i retningslinjene.  

Nedenfor følger retningslinjene, med konkrete forslag til endringer markert med overstrykning og kursiv.  

BESTEMMELSER FOR KONSERNTILLITSVALGTORDNINGEN
Valgbestemmelsen gjelder for valg av Akademikernes konserntillitsvalgte som skal representere Akademikerne helse overfor i de regionale helseforetakene.

                        1. Regionalt Akademikerutvalg  Akademikerne helse tilrettelegger for valg av konserntillitsvalgte, med inntil tre varatillitsvalgte i prioritert rekkefølge, med funksjonstid fra første årsskifte i hver toårige rådsperiode for Akademikerne. Valget foretas av Akademikerforeningenes foretakstillitsvalgte (FTV) i regionen dersom det er mer enn en kandidat til hvert verv. Dersom FTV kun foreslår en kandidat skal vedkommende anses som valgt. Dersom det ikke finnes et regionalt Akademikerutvalg i regionen, skal Akademikerne helse forestå den praktiske gjennomføringen av valget.

                        2. Valgbare er alle Akademikerforeningenes medlemmer innen det respektive regionale helseforetaksområde som er ansatt i et helseforetak organisert i tariffområdet Spekter 10.

                        3. Adgang til å fremme kandidater til konserntillitsvalgtsordningen har Akademikerforeningenes foretakstillitsvalgte i helseforetakene innen det respektive regionale helseforetaksområde, Akademikernes medlemsforeninger og disses underliggende organer som representerer medlemmer i det respektive helseforetaksområde.

                        4. Ved valg fordeles stemmetall i tråd med hovedregelen i Akademikernes vedtekter § 5.

                        5. Konserntillitsvalgtsordningen skal sikre Akademikerne innflytelse på regionalt helseforetaksnivå. En viktig oppgave for konserntillitsvalgt er derfor å innhente og videreformidle informasjon mellom regionalt helseforetak, Akademikerstyreneutvalgene i helseforetakene, foretakstillitsvalgte for Akademikerne i helseforetakene og Akademikerne helse. Den enkelte Akademikerforening kan anmode om at også foreningens regionale organer holdes orientert.

                        6. Akademikerne helse kan innkalle konserntillitsvalgt til utvalgets møter for gjensidig informasjonsutveksling å informere om prosesser.  

LOKALE OG REGIONALE AKADEMIKERUTVALGSTYRER I HELSEFORETAKENE
Anbefalte bestemmelser for lokalt og regionalt samarbeid i tariffområdene Spekter 4 og Spekter 10 mellom foretakstillitsvalgte for foreninger tilsluttet Akademikerne.

                        1. Akademikerne helse oppfordrer til at det etableres et lokalt Akademikerutvalgstyre i hvert helseforetak. Det kan også oppnevnes et regionalt Akademikerutvalg i hver helseregion.

                        2. Etableres et lokalt utvalgstyre, skal betegnelsen Akademikerne kunne benyttes selv om ikke alle Akademikernes medlemsforeninger som er representert i virksomheten deltar i samarbeidet. Tvister avgjøres av Akademikerne helse.

                        3. I de lokale utvalgene styret på helseforetakene inngår foretakstillitsvalgt for deltakende Akademikerforeninger, vara-FTV deltar i FTVs fravær.

                        4. De regionale utvalgene skal bestå av foretakstillitsvalgte for Akademikerforeninger i underliggende helseforetak. Alle foreninger bør være representert. Det enkelte regionale Akademikerutvalget fastsetter selv hvor mange medlemmer det skal ha. Konserntillitsvalgt har møte- og talerett, men ikke stemmerett i det regionale Akademikerutvalget.  

                        5.4. Ved valg av leder har hver representert forening en stemme. Valg av leder skjer på fritt grunnlag – valgbar er samtlige ansatte i helseforetaket som er medlem av en av Akademikernes medlemsforenigner. Er det flere forslag til leder, er den valgt som har oppnådd flest stemmer.

                        6. 5. Styrets Utvalgets oppgaver er

                        a) å bidra til medbestemmelse og medinnflytelse i helseforetaket

                        b) å bidra til informasjonsflyt vis a vis konserntillitsvalgt

                        c) å bidra til koordinert tillitsvalgtsopplæring i helseforetaket

                        d) å bidra til å ivareta Akademikerforeningenes medlemmer i foretaket på best mulig vis, etter styrets utvalgets vurdering. Det bør føres referat fra styrets utvalgets møter. Ved valg av leder og andre personvalg skal det føres referat.

                        6. Ved behandling av saker etter Hovedavtalen del II skal det tilstrebes en bredest mulig foreningsinnflytelse, slik at alle foreninger kan utøve medbestemmelse på saker som for den enkelte forening er viktig.

                        7. Akademikersamarbeidet gjelder ikke i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, jf Hovedavtalen § 5.

                        8. For Legeforeningen gjelder det tosporede tillitsvalgtssystem. Som forening i pkt 3, og pkt 4 og pkt 5 regnes derfor både Overlegeforeningen og Yngre legers forening.

 

Den norske legeforenings sentralstyre
etter fullmakt


Med hilsen
Den norske legeforening

                                                                                                                                                           

Geir Riise

 

   Anne Kjersti Befring

generalsekretær

 

   direktør

Saksbehandler

hanne.gillebo-blom@legeforeningen.no | Jus og arbeidsliv