Ny nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus

19. april 2012

Høringsuttalelse

Seniorrådgiver Anne Berit Walter
Helsedirektoratet
Avd. for med. utstyr og legemidler
Pb 7000 St Olavs plass
0130 Oslo

Deres ref.:                                           Vår ref.: 12/1524                               Dato: 21.5. 2012

                                               

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus


vises til Deres brev av 2.4. 2012.

Legeforeningen ser det som positivt at nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus bidrar til rasjonell antibiotikabruk og forebygging av utvikling og spredning av antibiotikaresistens.

Legeforeningen berømmer det omfattende arbeidet som ligger bak den nye retningslinjen.

Foreningen ser det også som positivt at brukerrepresentanter var representert i en utvidet redaksjonsgruppe.

Dette er etter Legeforeningens mening et solid fagdokument som langt på vei oppfyller den målsetningen som forfattergruppen hadde fått.

Legeforeningen har sendt utkastet til retningslinjen på intern høring til relevante organisasjonsledd. På bakgrunn av innspill er det utarbeidet et høringssvar som er godkjent av Legeforeningens sentralstyre i møtet 21.5.2012.

Legeforeningen støtter i hovedsak utkast til nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus, men vil samtidig foreslå noen endringer. Dette kommenteres nærmere i det følgende.

Legeforeningen mener at retningslinjen er grundig gjennomarbeidet og med mye bra innhold. Dette er et nyttig dokument som må gjøres kjent for målgruppene, og det er ønskelig at det blir tilgjengelig i brukervennlig format, både skriftlig og nettbasert. Det er også viktig at Helsedirektoratet sørger for at retningslinjen holdes oppdatert.

Legeforeningen har følgende kommentarer og endringsforslag.

Helsedirektoratet presiserer at aktuelle retningslinjene ikke omhandler behandling av barn under 12 år (pediatriske infeksjoner). Legeforeningen synes dette er et viktig tema, og oppfordrer til at antibiotikabruk hos barn kommer i en senere versjon av retningslinjen.

Terapikapitler

Underavsnitt Genitalia

Etter Legeforeningens mening er utkastet til den nye retningslinjen mindre detaljert mht terapi regimer sammenlignet med Norsk Gynekologisk forenings veileder i gynekologi [1](kapittel om bekkeninfeksjoner). Den nye retningslinjen sier ikke noe om hvorvidt denne forskjellen er bevisst, men Legeforeningen mener at anbefalingene i retningslinjen fremstår noe ufullstendige innen området genitalia.

Underavsnitt Alvorlige infeksjoner lille bekken

Legeforeningen påpeker at det er uheldig at behandling av tuboovariell abscess/pyosalpinx er utelatt i kapittel om alvorlige bekkeninfeksjoner. Effektiv behandling som ultralydveiledet drenasje burde vært nevnt der.

Underavsnitt Barselfeber og puerperal sepsis

Kapittel om barselfeber og puerperal feber er for lite detaljert, etter Legeforeningens mening. I tillegg savner vi i retningslinjen terapianbefalinger for prematur vannavgang og mastitt. Dette er omtalt i Veileder i fødselshjelp [2] utarbeidet av Norsk Gynekologisk forening (NGF).

Legeforeningen vil forøvrig vise til NGFs Veiledere både i gynekologi og i fødselshjelp for mer detaljerte anbefalinger innen fagfelt. Disse Veiledere oppdateres med få års mellomrom og blir flittig brukt av kollegene i aktuelle fagfelt. Legeforeningen bemerker at for øvrig at det er rimelig sammenfall mellom disse Veilederne og den nye retningslinjen.

Kapitler Profylakse ved kirurgi 

Legeforeningen mener at det ikke bør benyttes antibiotikaprofylakse ved all mammakirurgi. Profylakse kun er aktuell som rutine ved protesekirurgi, all annen bruk bør vurderes individuelt.

Den norske legeforenings sentralstyre, etter fullmakt

                                                                                                                                             

   Geir Riise

 

Bjarne Riis Strøm

   generalsekretær

 

fagdirektør

                     

Saksbehandler:
Tatjana Razumova


Saksbehandler

tatjana.razumova@legeforeningen.no Medisinsk fagavdeling