Høring - Definisjonskatalog for akuttmedisinsk kjede

09. mars 2012

Høringsfrist 10.04.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helsedirektoratet har sendt Legeforeningen høring om definisjonskatalog for akuttmedisinsk kjede.

Målet med definisjonskatalogen er å standardisere begreper, definisjoner og datagrunnlag som inngår i informasjonsutveksling og resultatvurderinger i den akuttmedisinske kjede. En felles definisjon, og dermed felles forståelse av begrepene og datagrunnlaget som inngår i informasjonsutveksling, er en nødvendig forutsetning for at informasjonsutveksling mellom de ulike aktørene/systemene kan fungere optimalt.

Helsedirektoratet ønsker innspill på erfaringer med å benytte tidligere definisjonskatalog, samt dekningsgrad, presisjon av begrepene og spørsmål knyttet til bruk av katalogen. Se høringsbrevet fra Helsedirektoratet for nærmere beskrivelse.

Saksbehandler

Audun Fredriksen Medisinsk fagavdeling