Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

09. februar 2012

Høringsfrist 24.03.2012

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i folkeregisterloven og folkeregisterforskriften.

Departementet foreslår å endre folkeregisterloven og folkeregisterforskriften slik at også private helsevirksomheter og privatpraktiserende helsepersonell som yter helsehjelp på vegne av det offentlige, kan få tilgang til folkeregisteropplysninger gjennom Norsk Helsenett. Virksomheter i helsesektoren som tilrettelegger helseopplysninger til bruk i behandlingsøyemed foreslås også å få elektronisk tilgang til folkeregisteropplysninger gjennom Norsk Helsenett.

Forslaget vil ifølge departementet gi en sikrere og mer effektiv informasjonsutveksling i helsesektoren.

Saksbehandler

Hanne Riise-Hanssen Jus og arbeidsliv