Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

09. februar 2012

Finansdepartementet

Høring - endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

Vi viser til oversendelse av høringsnotat om endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger av 31. januar 2012 med frist for uttalelse den 2. mai 2012.

Legeforeningen støtter forslaget til endringer i folkeregisterloven § 13 og folkeregisterforskriften § 9-4 som innebærer at også private helsevirksomheter som yter helsetjenester på vegne av det offentlige får tilgang til folkeregisteropplysninger fra Norsk Helsenett.       

Departementet viser i høringsnotatet til at effektiv elektronisk kommunikasjon i helsevesenet krever en allmenngyldig pasientidentifikator som gir en entydig kopling mellom pasienten og pasientens medisinske informasjon.

Legeforeningen kan ikke se at det er grunn til opprettholde et skille mellom den offentlige helsetjenesten, og de aktører som yter tjenester på vegne av det offentlige, når det gjelder tilgang til de aktuelle opplysningen fra folkeregisteret.

Allmennleger (fastleger) og avtalespesialister med avtale med henholdsvis kommune og regionalt helseforetak vil som hovedregel få opplyst fødselsnummeret direkte fra pasienten. Vi antar at det likevel ikke er sjeldent at det er behov for å kunne innhente opplysningene fra folkeregisteret, eller kvalitetssikre det som er oppgitt fra pasienten. Legeforeningen mener at direkte tilgang til folkeregisteropplysninger via Norsk Helsenett vil sikre bedre pasientsikkerhet og en betydelig effektivisering hos fastlegene og avtalespesialistene.  Dette vil ikke minst være viktig ved permanent innføring av e-resept og eventuell etablering av kjernejournal.

Det forutsettes at folkeregisteropplysninger i Norsk Helsenett blir tilgjengelig uten ekstra kostnader for brukerne, og at Norsk Helsenett legger til rette for løsninger fra de ulike EPJ-leverandører. Det vises til at allmennlegene allerede har hatt betydelige kostnader med helsenett m m uten tilstrekkelig nytteverdi. 

Bruken en felles allmenngyldig pasientidentifikator innebærer likevel visse personvernmessige utfordringer. En felles pasientidentifikator vil kunne være nøkkelen til store mengder personsensitive opplysninger.  Det bør generelt, både i sykehus og hos privat aktører, sikres en god tilgangsstyring og – kontroll ved oppslag i Norsk Helsenetts folkeregisteropplysninger.

Videre vil en slik felles identifikator kunne være en potensiell mulighet for sammenkobling av store mengder data fra ulike kilder, herunder ulike typer helseregistre og opplysninger lagret hos offentlige myndigheter som NAV og Helfo. Det er avgjørende at man både rettslig og teknisk sikrer at kobling av opplysninger ikke skjer uten hjemmel.

Med hilsen
Den norske legeforening                    

Geir Riise
generalsekretær

Anne Kjersti Befring
direktør

                                                                                            

Saksbehandler

Hanne Riise-Hanssen | Jus og arbeidsliv