Høring – Utforming av nasjonal handlingsplan for e-helse - invitasjon til innspill

21. oktober 2013

Høringsfrist 05.11.2013

Fristen er utløpt

Høring – Utforming av nasjonal handlingsplan for e-helse -  invitasjon til innspill.

Gjeldende nasjonal strategi for elektronisk samhandling, Samspill 2.0, går ut i 2013, og i november 2012 lanserte regjeringen Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger — én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. Meldingen definerer det overordnede målbildet for IKT-utviklingen i sektoren. Det er behov for å utarbeide en nasjonal handlingsplan for e-helse som viderefører tiltakene i Samspill 2.0, og som operasjonaliserer tiltakene skissert i stortingsmeldingen. Handlingsplanen er imidlertid ikke avgrenset til de tiltak som omtales i disse dokumentene, men skal også ta høyde for føringer gitt i andre relevante stortingsmeldinger, strategier og styrende dokumenter. 
 

Saksbehandler

Fredriksen Audun | Medisinsk fagavdeling