Høring - Utkast til rapport om organisering og praksis i ambulante akutteam

05. august 2013

Høringsfrist 04.09.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til rapport om organisering og praksis i ambulante akutteam.

Akuttnettverket fikk høsten 2010 i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide et forslag til nye nasjonale anbefalinger for ambulante akutteam og oversendte mars 2012 en rapport med forslag til anbefalinger. Helsedirektoratet har omarbeidet rapporten fra Akuttnettverket, og ønsker nå høringsinstansenes innspill på utkastet.  

I rapporten gis det 10 konkrete anbefalinger. Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på rapporten generelt, men spesielt om synspunkter på anbefaling 2, 3, 4 og 7. Se høringsbrevet fra Helsedirektoratet for nærmere utdyping.

http://www.helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/organisering-og-praksis-i-ambulante-akutteam-.aspx  

Saksbehandler

Anne Ormshammer Medisinsk fagavdeling