Høring - Utkast til rapport om organisering og praksis i ambulante akutteam

05. august 2013

Høringsuttalelse

Helsedirektoratet 
Pb 7000 St. Olavs Plass
0130 Oslo

 

Deres ref.: 13/4249-2                  vår ref.: 13/3180                                        Dato: 26.9.2013
                                                    dokument3

                                               

Høringsuttalelse: Utkast til rapport om organisering og praksis i ambulante akutteam  

Det vises til brev av 21.06.2013 fra Helsedirektoratet.  

Innledningsvis vil vi si at rapporten virker grundig gjennomarbeidet, og at Akuttnettverket synes å ha gjort et solid arbeid.   

Det er bedt om tilbakemelding særskilt på fire punkt i rapporten. Det ene gjelder hvem som skal kunne henvende seg til ambulante akuttteam: Legeforeningen mener man bør revurdere forslag om at teamet også kan ta imot henvendelser direkte fra pasient, pårørende og omsorgspersoner.  

Teamet er en del av andrelinjetjenesten. Når det gjelder førstegangshenvendelser, bør fastlegen alltid kontaktes. Vi mener det fort kan bli uoversiktlige med uklare ansvarsforhold hvis befolkningen i noen tilfeller skal henvende seg til legevakten og andre ganger til akutteam. Vi mener det i hovedsak ikke er hensiktsmessig å bygge opp en særomsorg for psykiske problemstillinger, og at fastlege/legevakt bør være den arena befolkningen henvender seg til ved sykdom, også psykiske problemer.  

Det vil ved ordning som foreslått kunne oppstå kompliserende problemstillinger ved evt. behov for bruk av tvang i hht. Lov om psykisk helsevern, hvis pasienten ikke har blitt vurdert av lege utenfor institusjon. Videre vil en slik praksis kunne medføre at pasienten går glipp av gode tilbud og ordninger fastlegen kjenner til, og at annen kunnskap fastlegen gjerne har om pasientens liv tidligere, andre sykdommer mm, som kan være av relevans for rask bedring av aktuelle lidelse ikke anvendes.  

For pasienter som har hyppig behov for kontakt med spesialisthelsetjenesten, og som har vært i kontakt med teamet tidligere, mener imidlertid Legeforeningen at pasienten bør kunne ta direkte kontakt.  

Legeforeningen er enig i at det er et gode for pasienten å få behandling i sitt nærmiljø og dermed unngå institusjonsinnleggelse. Dette forutsetter selvsagt at pasienten kan få forsvarlig og hensiktsmessig helsehjelp ambulant.   

En stor andel av pasientene i akuttpsykiatrien har et rusproblem i tillegg. Vi anbefaler at man spesifiserer kompetanse med rusmisbruk som en del av kravene i anbefaling 5, da dette angår såpass mange av de akuttpsykiatriske pasientene.  

Når det gjelder spørsmål om portvaktfunksjon, mener Legeforeningen det er viktig at man har en erfaren spesialist (psykiater eller spesialist i klinisk psykologi) i teamet. Fastlegen må dessuten sikres tilgang til å konferere med psykiater/psykolog ved behov, slik man i dag har ved henvendelse til vaktleger. Nevnte portvaktfunksjon må ikke være til hinder for slikt arbeid.  

Legeforeningen mener generelt at rapporten har mange gode intensjoner som er lette å bifalle, men gjennomføringen vil kreve at myndighetene sørger for tilstrekkelig finansiering av ordningen.  

Avslutningsvis vil vi påpeke at kunnskapsgrunnlaget for saken foreløpig synes å være noe svakt til å gi konkrete anbefalinger for hvordan man mest fornuftig og effektivt kan bruke akuttpsykiatriske team. Legeforeningen anbefaler derfor at ordningen følges med fortløpende evaluering, samt at man sørger for følgeforskning omkring effekt og nytte av akuttpsykiatriske team.  

Den norske legeforenings sentralstyre
etter fullmakt  

Geir Riise
generalsekretær                                                                             

Bjarne Riis Strøm
fagdirektør

Saksbehandler:
Anne Ormshammer

Saksbehandler

Anne Ormshammer Medisinsk fagavdeling