Høring - endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m.- oppnevning av kontaktperson

31. juli 2013

Høringsfrist 02.10.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m.- oppnevning av kontaktperson.

Det foreslås også endringer i gjeldende forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Forslagene til lovendringer innebærer bl.a. å fjerne krav i spesialisthelsetjenesteloven om at koordinator som hovedregel bør være lege.

Lenke til høringen:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---endringer-i-spesialisthelsetjen.html?id=731880

Saksbehandler

Therese Stange Fuglesang Avdeling for jus og arbeidsliv