Høring - endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m.- oppnevning av kontaktperson

31. juli 2013

Helse- og omsorgsdepartementet  

 

Det vises til høringsbrev av 28. juni 2013 med forslag til ending i spesialisthelsetjenesten m.m. – oppnevning av kontaktperson.  

Høring har vært på høring i relevante organisasjonsledd i Legeforeningen, og høringsuttalelsen er behandlet i Legeforeningens sentralstyre.  

Legeforeningen er opptatt av at pasienter som blir henvist til sykehus skal få behandling og oppfølgning av lege og at det bør organiseres rundt lege-pasientrelasjonen. Ordningen med pasientansvarlig lege bør videreutvikles slik at det forplikter sykehuset til å tilby pasienten en legekontakt som antas å være den pasientene kommer til å ha mest med å gjøre i forbindelse med oppholdet i sykehus. I dag har pasientene ofte svært mange ulike legekontakter i løpet av et opphold uten at dette er koordinert. Pasientansvarlig lege bør bidra til en viss koordinering av kontaktene. Men for at dette skal fungere må sykehuset organiseres på en måte som gjør det mulig for pasientansvarlig lege å følge opp.  Pasientansvarlig lege i sykehus vil også være kontaktpunktet for fastlegen i kommunene. Etter samhandlingsreformen er det økt behov for kontakt mellom lege i kommunehelsetjeneste og lege i sykehus for å koordinere behandlingstilbudet til pasienten.  

Legeforeningen deler departementets oppfatning om at flere av oppgavene som etter dagens ordning hører inn i koordinator/kontaktpersonrollen, kan ivaretas av annet helsepersonell enn lege. Dette er typisk oppgaver som innkallinger til konsultasjoner, svare på spørsmål angående ventetider, planlegging og forløpstider. Enkelte av oppgavene er imidlertid av en slik karakter at de ikke forsvarlig kan ivaretas av andre enn lege. Departementet bruker formidling av prøvesvar som et eksempel på en oppgave som kan ivaretas av andre enn lege. Dette er Legeforeningen dypt uenig i. Formidling av prøvesvar vil alltid innebære behov for tolkning av resultatene og vurdering av videre oppfølgning samt besvaring av spørsmål fra pasient/pårørende. Ved slik informasjonsformidling, vil bruken av koordinator/kontaktperson, oppleves som et unødvendig og byråkratisk mellomledd for pasient/pårørende.  

Ved sykehuset i Telemark har de valgt en løsning hvor en koordinator svarer på spørsmål angående ventetider, planlegging og forløpstider, og en lege er ansvarlig for planlegging av utredning og behandling samt hovedansvaret for informasjon til pasient/pårørende. Denne ordningen ble også fremmet av lege Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse-Vest RHF i en kronikk i Aftenposten den 23. juli 2013.  

Legeforeningen er fornøyd med at den nye regjeringen ønsker å gjeninnføre en ordning med fast kontaktpunkt for pasienter i sykehus. Det vises til «Sundvolden-plattformen» av 7. oktober 2013 hvor det fremgår at regjeringen ønsker å styrke pasienters og pårørendes rettigheter og innføre fast kontaktlege i spesialisthelsetjenesten for alvorlig syke pasienter.  

Legeforeningen ønsker å bidra i dette arbeidet for å få en ordning som er praktisk og funksjonell  for pasienter og pårørende og som ivaretar behovet for god organisering av sykehus, kontakt med kommunehelsetjenesten og fornuftig bruk av legenes arbeidskraft.  

Med vennlig hilsen  

Geir Riise
Generalsekretær 

Anne Kjersti Befring                                                                                                                                                                   Direktør, jus og arbeidsliv

Saksbehandler
Therese Stange Fuglesang

Saksbehandler

Therese Stange Fuglesang | Avdeling for jus og arbeidsliv