Høring - av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

29. juni 2013

Direktoratet for arbeidstilsynet  

Deres ref.: 2013/17084  124408/2013                                                  Vår ref: 13/2982


Høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene 
 

Legeforeningen viser til Arbeidstilsynets brev av 21. 06.2013 hvor det bes om tilbakemeldinger og kommentarer til forslaget til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.  

Høringen har vært på høring hos relevante organisasjonsledd i Legeforeningen, og har vært behandlet av Legeforeningens sentralstyre.  

Med enkelte viktige unntak støtter Legeforeningen de foreslåtte endringene.  

Generelle kommentarer
De foreslåtte forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene representerer en opprydning i etterkant av den store omleggingen av de tidligere forskriftene. Legeforeningen vil trekke fram det positive ved at de nye forskriftene legger større vekt på risikovurdering, relevans og kvalitet i helseundersøkelser. Det mener vi representerer en forbedret helseovervåkning, bedre ressursutnyttelse, men også en styrking av arbeidstakernes personvern, ved at unødvendige helseundersøkelser kan unngås.  

Forslag til endring av forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-7 femte ledd ved å erstatte begrepet «verneleder» og «bedriftslege» med «bedriftshelsetjenesten»
Forslaget til ny § 3-7 er som følgende:
«Personale i bedriftshelsetjenesten, jf. Arbeidsmiljøloven § 3-3, kan ikke velges som representanter for arbeidsgiveren eller arbeidstakerne. Minst to representanter fra bedriftshelsetjenesten skal være faste medlemmer av utvalget.»  

Verneledere er ansatt i bedriften og har ikke vært en representant for bedriftshelsetjenesten tidligere. Imidlertid støtter vi at minst to representanter fra bedriftshelsetjenesten skal være faste representanter.  

Vi mener allikevel at det må presiseres at en av disse representantene må være en lege med riktig kompetanse, bedriftslegen. Dette er viktig fordi vi erfarer at bedriftslegen i mange tilfeller blir satt til kun å utføre helsekontroller. Ved å fjerne bedriftslegen som representant i utvalget, vil den viktige rådgivende rollen en bedriftslege har i AMU lett kunne bortprioriteres til fordel for helsekontroller.  

Legeforeningen mener at arbeidsmiljøutvalget har en sentral rolle for utvikling av arbeidsmiljøet i bedriftene, og bistand fra bedriftslege med arbeidsmedisinsk kompetanse utgjør en forskjell i kompetanse, faglig autoritet og påvirkningsmulighet innenfor arbeidsmiljøutvalgets lovpålagte oppgaver.  

Legeforeningen er redd for at profesjonsnøytralt forskriftskrav vil føre til at økonomiske hensyn ofte vil kunne veie tyngre enn behovet for kompetanse. Dette vil i såfall kunne oppfattes å være i strid med intensjonene med godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester og de bransjerettede kravene til bedriftenes bruk av bedriftshelsetjeneste.  

Det er bedriftslegene som skal ha den bredeste arbeidshelsefaglige bakgrunn i bedriftshelsetjenesten og som derfor bør ha den fulle oversikt over helseforholdene i kundebedriftene. Legeforeningen mener derfor at bedriftslegen er den mest hensiktsmessige deltageren fra bedriftshelsetjenesten i AMU.  

Et annet viktig aspekt som Direktoratet for arbeidstilsynet bør være klar over, er at det i spesialiseringen arbeidsmedisin er et krav om deltagelse i AMU for å kunne få en bred nok erfaringsbakgrunn for å bli spesialist. Ved å fjerne kravet om at bedriftslegen har fast plass i AMU fra § 3-7, vanskeliggjøres spesialisering, slik den er ønsket fra departementsnivå.  

Legeforeningen ber på bakgrunn av overforstående om at ny tekst i § 3-7 blir:
«Personale i bedriftshelsetjenesten, jf. Arbeidsmiljøloven § 3-3, kan ikke velges som representanter for arbeidsgiveren eller arbeidstakerne. Minst to representanter fra bedriftshelsetjenesten skal være faste medlemmer av utvalget, hvorav den ene er bedriftslegen.»  

Forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av verneutstyr og tilhørende tekniske krav og bestemmelser om krav til hvem som skal utføre helseundersøkelse
Legeforeningen støtter at kravene til hvem som utfører helseundersøkelse videreføres og presiseres for forskriftsfestede helseundersøkelser i kapittel 3 (farlige kjemikalier), kapittel 4 (asbest), kapittel 14 (støy eller mekaniske vibrasjoner), kapittel 15 (ioniserende stråling), kapittel 16 (kunstig optisk stråling), kapittel 26 (arbeid under vann eller økt omgivende trykk), kapittel 27 (gass, støv, bergarbeid), slik kravene framkommer i høringsbrevet.  

Når det gjelder § 6-11 (biologiske faktorer), foreslås det at helseundersøkelse skal utføres av kompetent helsepersonell før arbeidstakeren kan bli eksponert for biologiske faktorer, og deretter med regelmessige mellomrom. Lege avgjør hyppigheten av og innholdet i undersøkelsen på bakgrunn av eksponeringens art, nivå og varighet, og på bakgrunn av arbeidstakerens helsetilstand.  

Legeforeningen kan ikke se hva slags annet helsepersonell enn lege som kan gjøre helseundersøkelser i forhold til eksponering for biologiske faktorer. Vi mener derfor at det også her bør angis at helseundersøkelsen skal foretas av kompetent lege. Det er ikke annet helsepersonell enn leger som i disse tilfellene kan sette diagnoser og gjøre medisinske vurderinger av arbeidstakerens helsetilstand.  

Legeforeningen etterlyser derimot en tilsvarende formulering om kompetansekrav til legen, legens ansvar og oppgaver ved alle øvrige helseundersøkelser som er nødvendige ut fra arbeidsgivers risikovurderinger. Slike helseundersøkelser er per i dag i stor grad er overlatt til annet helsepersonell, noe Legeforeningen mener kan være uheldig. Kun unntaksvis bør helseundersøkelser utføres av annet helsepersonell under kontroll av den kompetente legen. Legeforeningen mener dessuten at det ville være formålstjenlig med en ytterligere presisering av ansvar og begrensning ved oppgavedelegasjon, samt krav til dokumentasjon av kontroll og kvalitetssikring ved slik delegering.  

Forslag om å innta krav til dokumentasjon for planer og tiltak i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 siste ledd
Legeforeningen støtter dokumentasjonskravet ved risikovurderinger slik Arbeidstilsynet foreslår. I tillegg foreslår vi en presisering om ved å inkludere bedriftshelsetjenestens anmerkninger. Det vil ofte være bedriftshelsetjenesten som har den nødvendige kunnskap om skader og sykdom som må forebygges, samt kunnskap om den individuelle sårbarhet hos eksponerte arbeidstakere.  

Legeforeningen anbefaler at ny § 7-1 siste ledd skal lyde:
«Kartlegging, risikovurdering, planer og tiltak skal dokumenteres i den form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. Bedriftshelsetjenestens vurderinger og anbefalinger omfattes av dette dokumentasjonskravet.» 

Med vennlig hilsen
  

Geir Riise                                                                           
generalsekretær

Anne Kjersti Befring
Direktør, jus og arbeidsliv

Saksbehandler: Kristin Krogvold

Saksbehandler

Kristin Krogvold | Avdeling for jus og arbeidsliv