Høring - av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

29. juni 2013

Høringsfrist 02.09.2013

Fristen er utløpt

Formålet med forslaget er å fremme sikker elektronisk samhandling mellom virksomheter i helse- og omsorgssektoren. Departementet foreslår i høringsnotatet:

1) Plikt til elektronisk føring av behandlingsrettet helseregister
2) Plikt til bruk av standardisert meldingsutveksling, som omfatter 19 ulike meldingsstandarder og ett rammekrav  
3) Krav om at virksomheter som er tilknyttet helsenettet ved avtale med Norsk Helsenett SF til enhver tid skal ha oppdatert elektronisk adresse i Adresseregisteret.  

Høringsdokumentene finnes på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing-av-forslag-til-forskrift-om-ikt--.html?id=731556  

Saksbehandler

Gorm Are Grammeltvedt | Avdeling for jus og arbeidsliv