Høring - av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

29. juni 2013

Høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet 
Sendt kun pr. e-post:
postmottak@hod.dep.no
 

Deres ref.:   Vår ref.: 13/2954 Dato: 01.10.2013


Revidert høringsnotat til høring av forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren 
 

Legeforeningen viser til høringsbrev datert 24.06.2013 med forslag til forskrift om IKT- standarder i helse- og omsorgssektoren. Høringsnotatet har vært på høring i relevante organisasjonsledd i Legeforeningen. Disse uttalelsene ligger til grunn for vår høringsuttalelse, som er behandlet av Legeforeningens sentralstyre.  

Legeforeningen slutter seg i det vesentlige til forslaget. Tilrettelegging for meldingsutveksling mellom de ulike aktørene i helse- og omsorgstjenesten vil bidra til forsvarlig behandling av pasientene. Legeforeningen understreker viktigheten av at utviklingen skjer i nært samarbeid med brukerne. Dette gjelder både fastleger, avtalespesialister, andre privatpraktiserende leger og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten forøvrig. Avtalespesialistene er ikke særskilt nevnt i høringsnotatet. De er en viktig del av den samlede offentlige spesialisthelsetjenesten, og står for om lag 1/3 av den samlede polikliniske virksomheten i landet. De privatpraktiserende avtalespesialistene bør i tiden fremover trekkes mer aktivt inn i arbeidet.  

Fastlegene og avtalespesialistene har over tid gjennomført et betydelig løft når det gjelder IKT-systemer og elektronisk samhandling. Vi viser blant annet til innføring av e-resept og elektronisk kommunikasjon med HELFO. Det er viktig at alle helseforetakene prioriterer å innføre effektive løsninger for elektronisk meldingsutveksling som kommuniserer med løsninger som brukes utenfor de store institusjonene. Det er også viktig at arbeidet også prioriteres i kommunene. Alle aktører må bruke samme nettverk. Det er uhensiktsmessig at noen grupper er pålagt å bruke et nett når ikke de det kommuniseres med er i samme nett.  

I høringsnotatet drøftes det om kravene skal tas inn i forskriften ved en direkte henvisning til den aktuelle standard eller om det skal henvises til en referansekatalog som igjen henviser til den aktuelle standarden. Departementet har kommet til at det mest brukervennlige er å ta det aktuelle kravet inn i forskriften ved en henvisning til den aktuelle standarden. Forskriftsutkastet viser derfor entydig til det dokumentet hvor standarden beskrives. Etter Legeforeningens vurdering vil det som beskrives som alternativ 2 gi større mulighet for teknologisk utvikling og skalerbarhet. Den teknologiske utviklingen går raskt. Det er derfor viktig å utforme forskriftskravet slik at det ikke forsinker utvikling og rask innføring av ny teknologi. Legeforeningen kan ikke se at det er mindre brukervennlig å skille forskrift og referansekatalog, og heller la forskriften peke på de til enhver tid gjeldende obligatoriske standarder.  

Det er viktig at samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten understøttes. Dette ivaretas i utkastet. Aktørene i helse- og omsorgstjenesten samhandler også i stor grad med andre aktører, som f.eks. NAV og HELFO. Effektiv kommunikasjon og meldingsutveksling med disse vil bidra til god ressursutnyttelse, effektivitet i tjenestene og god ivaretagelse av pasientene. Etter Legeforeningens syn er det viktig at denne samhandlingen skjer elektronisk med de samme kommunikasjonsløsninger som aktørene i helse- og omsorgstjenesten må følge. Det vil være kostnadsdrivende og innebære en risiko for svikt i kommunikasjonen, om disse aktørene ensidig fastsetter andre løsninger for kommunikasjon. Legeforeningen mener derfor at andre aktører, særlig NAV og HELFO, pålegges en plikt til å følge samme standarder i sin kommunikasjon med helse- og omsorgstjenesten.  

I forskriftsutkastet er det åpnet for å kunne gi en tidsbegrenset dispensasjon fra ett eller flere krav for enkeltpersoner eller helsepersonellgrupper når det foreligger særlige grunner. Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er ikke omtalt i høringsnotatet ut over at det kan være aktuelt ved forsinkelse av utstyr eller ved avvikling av virksomhet.  

Etter Legeforeningens vurdering bør det gis føringer for når det kan gis dispensasjon fra kravet om elektronisk behandling av helseopplysninger. I vedlegg til Kollektivavtalen med HELFO er det for leger gitt unntaksregler fra plikten til å fremsette refusjonskrav elektronisk over linje. Etter Legeforeningens syn vil det være nærliggende å gi dispensasjon fra kravet om elektronisk pasientjournal i de samme tilfellene.  

I høringsnotatet legges det til grunn at kostnadene som følge av forskriftskravene samlet sett er relativt små. Etter Legeforeningens vurdering er det ikke er realistisk å si at kostnadene er små. Tidligere erfaring viser at innføring av nye krav medfører kostnader lokalt ved oppdatering av utstyr og programvare. Systemleverandørene påføres kostnader når IKT-systemene skal oppfylle nye krav. Disse betales i all hovedsak brukerne. For små virksomheter som ikke har tatt i bruk elektronisk journalføring og virksomheter som ikke er tilkoblet eksternt linje vil dessuten forskriftskravene innebære betydelige kostnader dersom de ikke gis dispensasjon.  

Med hilsen
Den norske legeforening  

Geir Riise
generalsekretær

 

Anne Kjersti Befring
direktør


Saksbehandler: Gorm Are Grammeltvedt

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 

 


Saksbehandler

Gorm Are Grammeltvedt Avdeling for jus og arbeidsliv