Høring - Forslag om ordning med livssynsnøytralt livstestamente

13. juni 2013

Høringsfrist 09.07.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt et forslag til ordning med standardisert livssynsnøytralt livstestament for mennesker som befinner seg i livets sluttfase fra Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å utvikle et standardisert livssynsnøytralt livstestament, og direktoratet ber om innspill til mulig løsning for etablering av et livssynsnøytralt livstestament med utgangspunkt i nåværende aktuelt regelverk på området.

Helsedirektoratet vurderer at løsningen med registrering i nasjonal kjernejournal under «førstevalg behandling» vil være den beste løsningen. Ved at informasjonen legges inn i samråd med helsepersonell vil en slik løsning i større grad sikre at pasienten får nødvendig og tilstrekkelig informasjon om betydningen av sitt ønske. Samtidig vil informasjonen være tilgjengelig for helsepersonell som er i behov av informasjonen. Hensynet til pasientsikkerhet tilsier at informasjon om pasientens behandlingsønske bør registreres der det er mest sikkert at informasjonen blir kjent.

Saksbehandler

Gorm Are Grammeltvedt Avdeling for jus og arbeidsliv