Høring - nasjonal kjernejournal

06. februar 2013

Høringsfrist 28.02.2013

Fristen er utløpt

Ved å samle sentrale helseopplysninger om hver enkelt pasient i en kjernejournal, vil helsepersonell få vesentlig bedre informasjon om pasienten ved ikke-planlagte kontakter med helsetjenesten. I tillegg vil en kjernejournal være nyttig i flere planlagte behandlingsforløp.

Kun helsepersonell med tjenstlig behov skal gis tilgang til nasjonal kjernejournal, forutsatt at de øvrige vilkår er oppfylt. Kjernejournalen vil ikke gi helsepersonell tilgang til flere eller andre opplysninger enn i dag, men tilgangen gis på en mer hensiktsmessig måte. Forslaget ivaretar pasientenes integritet og de helsefaglige behovene på en god og praktisk gjennomførbar måte.

Saksbehandler

Gorm Grammeltvedt | Jus og arbeidsliv