Høring – forslag til nasjonal standard for triagering i masseskadesituasjoner og dekompenserte ulykker

31. januar 2013

Høringsfrist 12.03.2013

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om forslag til nasjonal standard for triagering i masseskadesituasjoner og dekompenserte ulykker.

OBS! Ny frist: 11.mars 2013

En gjennomgang av pasientene som ble brakt til sykehus og legevakt etter hendelsene den 22. juli viser at det ble foretatt gode prehospitale vurderinger og triageringer av
pasientene både fra Regjeringskvartalet og Utøya. Dette tilskrives i stor grad at man
på begge skadesteder hadde tilgjengelig et tilstrekkelig antall svært kvalifiserte helsepersonell.

For å kunne håndtere liknende situasjoner uten tilgang på tilsvarende ressurser anses
det som viktig å etablere enhetlige, dvs nasjonale retningslinjer for triagering av pasienter ved masseskade situasjoner og dekompenserte ulykker.I samarbeid med det akuttmedisinske fagmiljøet har Helsedirektoratet utarbeidet et utkast til nasjonale retningslinjer for triagering av pasienter i masseskade situasjoner og dekompenserte ulykker. Disse sendes med dette på høring.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp Medisinsk fagavdeling