Høring: Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

17. desember 2014

Høringsfrist 23.02.2015

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet.

Retningslinjen gir anbefalinger for behandling og rehabilitering både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Retningslinjen skiller seg fra andre retningslinjer på feltet i tråd med direktoratets nye metodikk for utvikling av retningslinjer. Helsedirektoratet har lagt vekt på at den ikke skal ha et «lærebokpreg», og at den derfor ikke fullt ut skal beskrive en tjeneste, eller gi føringer for hvordan en tjeneste skal organiseres, og heller ikke oppgave- og ansvarsforhold mellom og innad i tjenestene. 

Retningslinjens hovedinnhold består av et utvalg anbefalinger på en rekke områder innen rus- og avhengighetsfeltet som ikke tidligere har vært gjenstand for denne type gjennomgang. Retningslinjen inneholder for øvrig 15 forløp: to av dem med eksempler på hvordan pasient/bruker-forløp kan knyttes til anbefalinger i retningslinjen. Hensikten med de to eksemplene er å gi tjenestene et hjelpemiddel for hvordan anbefalinger kan knyttes til og brukes i det kliniske arbeidet.

Utkastet finnes kun på Helsedirektoratets nettsider
For å forstå oppbygging og metodisk tilnærming anbefaler direktoratet å lese kapittelet: Innledning og metode først. 

Høringen fra Helsedirektoratet finner du her:
https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet  

Saksbehandler

Ole Anders Stensen | Medisinsk fagavdeling