Høring - Nasjonal beredskapsplan mot ebola – interimversjon

17. desember 2014

Høringsfrist 20.01.2015

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal beredskapsplan mot ebola – interimversjon.

Helsedirektoratet har i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeidet en nasjonal beredskapsplan mot ebola. Planen kommer til å inngå som del av et overordnet planverk mot alvorlig smittsomme sykdommer som skal være ferdig sommeren 2015. På grunn av den aktuelle situasjonen gjelder planen slik den nå foreligger fra 9. desember 2014. 

Helsedirektoratet ber om innspill på de tiltakene som er beskrevet i planen og på hva som eventuelt mangler. Den nasjonale ebolaplanen skal understøtte sykehusenes og kommunenes arbeid med beredskap mot ebola.

Planen beskriver bl.a.:
- Hvem som har ansvar for hva ved mistanke om eller bekreftet ebola
- Rutiner for varsling, transport og isolering
- Rutiner for samarbeid mellom ulike aktører

Det er i dag en sentralisert modell for behandling av ebola. Pasienter skal fortrinnsvis behandles ved Oslo Universitetssykehus. Oslo universitetssykehus har også et team som kan rykke ut og bistå sykehus ved behandling lokalt. Tilsvarende har Folkehelseinstituttet et feltepidemiologisk team som kan rykke ut og bistå sykehus og kommuner med smitteoppsporing og kommunikasjonstiltak. 

Den nye ebolaplanen må ses i sammenheng med ebolaveilederen som Folkehelseinstituttet publiserte i høst. 

Les om høringen Nasjonal beredskapsplan mot ebola – interimversjon fra  Helsedirektoratet 

Saksbehandler

Hanne Riise-Hanssen Avdeling for jus og arbeidsliv