Høring - Nasjonal beredskapsplan mot ebola – interimversjon

17. desember 2014

Helsedirektoratet
Sendt kun pr. e-post: postmottak@helsedir.no

 Deres ref.:                                                 Vår ref.: 14/5845                                        Dato: 02.02.2015

 

 

 

Høring - Nasjonal beredskapsplan mot ebola

 

 

 


 

Ansvarsforhold og roller

Ansvar i kommunen

 

Når man leser planen i sin helhet kommer som nevnt ovenfor ansvarsforholdene frem. Vi savner imidlertid en oversikt over de ulike aktører og en kortfattet redegjørelse for oppgavene innledningsvis i planen.

 

I punkt 3.1 vises det til at kommunen iht smittevernloven er tillagt det primære ansvaret for smittevern lokalt. Det skal utpekes en smittevernansvarlig, som skal være sentral i lokalt smittevernarbeid. Smittevernansvarlig er imidlertid ikke gitt noen oppgaver iht planen, her brukes begrepet kommunelegen. Her bør anvarsforholdene avklares.

 

Kommunelegen har etter denne beredskapsplanen en rekke oppgaver på lokalt plan, (motta varsel etter 3.3, være kontakt for beredskapsteam etter 5.2, håndtere nærkontakter etter punkt 5.6, vurdere smitte i fly etter 5.4, og beslutte ulike typer smitteverntiltak etter 5.7). Disse oppgavene fordrer rask håndtering, og planen forutsetter dermed en døgnkontinuerlig tilgjengelighet til kommunelegen. Legeforeningen har tidligere tatt opp med Helsedirektoratet at de færreste kommuner pr i dag har organisert en samfunnsmedisinsk beredskap. Kravene til kommunelegen, og dermed kommunen, bør derfor allerede i punkt

Planen sier lite om helsetjenestens oppbygging rundt de flyplasser som er tiltenkt mulig mottak av ebolasyke. Etter vår oppfatning er slik organisering for tilfeldig i dag, og det er behov for en profesjonalisering.

 

 

Fylkesmannens rolle

 

 

Slik vi forstår det skal fylkesmannen få varsel om smitte fra kommunehelsetjenesten, men ikke fra helseforetaket. Vi reiser spørsmålet om fylkesmannen for å kunne være tilstrekkelig orientert om situasjonen i fylket, også bør være orientert om situasjonene i sykehusene i fylket. En varslingsrutine for helseforetakene overfor fylkesmannen bør derfor vurderes.

Funksjonsfordeling


Informasjon og kommunikasjon

Dokumentet er godkjent elektronisk

 

Legeforeningen støtter at det legges opp til en sentralisert behandling av ebolasmittede ved Oslo Universitetssykehus (OUS). I tilfelle av kapasitetsproblemer ved OUS, legges det imidlertid opp til at man i alle helseregioner legger til rette for behandling av smittede.

Legeforeningen påpeker at det fremstår som noe uklart om det kun er isolering, diagnostikk og kortvarig stabilisering av pasient som er aktuelt ved andre sykehus, eller om det er meningen at de skal ha ressurser til å behandle et helt ebolaforløp. Dersom det er det første må dette tydeliggjøres.

Om man mener at alle regioner skal ha minst ett helseforetak som skal ha ressurser og kapasitet til å behandle et helt ebolaforløp, stiller vi spørsmål ved om dette er realistisk og riktig ressursutnyttelse. Det kan være mer hensiktsmessig å vurdere om et alternativ er at ett universitetssykehus pekes ut til denne oppgaven i tillegg til OUS, og at dette sykehuset gis alle de nødvendige ressurser for å ivareta denne oppgaven.

 

Informasjon og kommunikasjon er avgjørende i en situasjon med ebolasmitte i Norge, særlig ved verstefall- scenarioet med spredning av smitte i Norge, men også i det mer sannsynlige tilfelle med enkelttilfeller. Kapittel 7 i planen er svært kortfattet, og det er vår oppfatning at planen kunne behandlet ansvar for å lage og spre informasjon mer grundig.

Erfaringene etter både svineinfluensaepidemien og 22.juli viser at det er nødvendig med samordnet og kvalitetssikret informasjon fra sentrale myndigheter. Med den bakgrunn er vi usikre på om det er rimelig å legge ansvaret for informasjon til innbyggerne på kommunen, slik planen beskriver. I motsetning til alle andre aktører i planen, har ikke kommunen tilgang til massemedier, med unntak av internett. Dersom en kritisk smitterisiko oppstår må et sentralt myndighetsorgan ha et klart og tydelig ansvar for å komme med regelmessig kvalitetssikret informasjon både til publikum og helsetjenesten. Oppbyggingen av en slik faglig forankret informasjonstjeneste bør beskrives kort i planen.

Vi vil i denne sammenheng særskilt minne om at det mangler informasjonskanal mellom fastleger og sentrale myndigheter. Legeforeningen etterlyste dette i forbindelse med influensapandemien, og det foreligger fortsatt ikke noe godt system for dette. Vi mener dette er fullt mulig å få til med enkle grep. Vi bidrar gjerne i en slik prosess.

Avslutningsvis benytter vi anledningen til å påpeke at helsepersonell som skal jobbe med Ebola-smittede i Norge er svært risikoutsatt, og det bør vurderes en bedre forsikringsdekning for disse, tilsvarende personell som reiser utenlands.

Med hilsen
Den norske legeforening

Geir Rise
generalsekretær

Lars Duvaland 
seksjonssjef

Saksbehandler: Hanne Riise-Hanssen

 

 

 

Legeforeningen viser til brev av 8. desember 2014 med oversendelse av nasjonal beredskapsplan mot ebola. Planen har på grunn av tidspress ikke vært ute på ordinær høring, og planen er å anse som en interimplan som har vært gjeldende siden 9. desember 2014. Frist for innspill var 1. februar. Da dette var søndag, legger vi til grunn at fristen er overholdt ved oversendelse i dag.

Helsedirektoratet har bedt om innspill til planen. Saken har vært sendt på høring i relevante organisasjonsledd i Legeforeningen, men har på grunn av kort frist ikke blitt behandlet i sentralstyret.

Behovet for en beredskapsplan mot ebola har bakgrunn i den alvorlige epidemien som oppsto i Vest-Afrika i 2014. Selv om sannsynligheten for en spredning av ebola til Norge er liten, må Norge være forberedt på at syke pasienter kommer til landet fra de rammede områdene.

Legeforeningen mener beredskapsplanen mot ebola i hovedsak er god. Planen er klar og konsis, og ikke for omfattende. I hovedsak kommer ansvarsforholdene godt frem, og vi anser oppgave og rollefordelingen mellom nasjonale helsemyndigheter, helseforetak og kommuner som god. Vi har likevel noen innspill og kommentarer til planen.

Saksbehandler

Hanne Riise-Hanssen | Avdeling for jus og arbeidsliv