Høring - revidering av veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

06. november 2014

Høringsfrist 26.11.2014

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratets om revidering av veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer,

Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på veilederens innhold og oppbygning. Dette for å sikre at veilederen oppfattes som målrettet og relevant for tjenestene. Det er særlig ønskelig med tilbakemeldinger på:

  • oppbygning og struktur
  • tema som oppfattes som mangelfullt dekket i veilederen
  • hvilke temaområder som bør redegjøres for /utdypes videre i en nettbasert løsning som vil bli utviklet for å komplettere papirversjonen (se vedlagt liste).  

Arbeidet med å revidere veilederen skal sluttføres våren i 2015. Revidering av veilederen er en del av Helsedirektoratets oppfølgingsplan for psykososial oppfølging etter 22.07.11. Revideringen tar utgangspunkt i tidligere veileder utgitt i 2011. I den reviderte veilederen vil læringspunkter og erfaringene med hendelser etter 2011 bygges inn. I tillegg vil veilederen oppdateres mht. nytt lovverk.
 
Det skal i tillegg til en papirversjon av veilederen utarbeides fordypende nettbasert materiell knyttet til temaområder omtalt i veilederen. En liste over temaområder som her tenkes utdypet, ligger vedlagt i høringen.

Saksbehandler

Anne Ormshammer | Medisinsk fagavdeling