Høring - Foreslår å oppheve betjeningskravet for solarier

11. juli 2014

TilHelse- og omsorgsdepartementet

Deres ref.:14/1713                      Vår ref.:14/3185                                Dato: 15.9.2014

Høring -forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen

Vi viser til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 7. juli – Forslag om å oppheve betjeningskravet for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen. Innspill er innhentet fra relevante organisasjonsledd i Legeforeningen og behandlet i sentralstyret 15. september 2014.

Begrunnelsene for å regulere strålepåvirkningen fra solarier, spesielt for unge personer, er solid dokumentert innledningsvis i høringsnotatet. Overeksponering for ultrafiolett stråling fra sol og solarier, spesielt i ung alder, gir økt risiko for føflekkskreft (malignt melanom), en potensielt dødelig form for hudkreft. Den internasjonale kreftorganisasjon IARC, som er en del av Verdens helseorganisasjon, har definert solarium som kreftfremkallende. Dette er bakgrunnen for at det er innført 18-års aldersgrense for bruk av solarium i Norge, og understreker viktigheten av at aldersgrensen overholdes.

Legeforeningen mener at en oppheving av betjeningskravet for solarier vil svekke kontrollen og føre til økt bruk av solarier blant unge. Gjennom møte med pasienter under 18 år ser vi at uvettig solariebruk er et problem. Dette tilsier at behovet for regulering av bruk og informasjon, spesielt overfor yngre personer, er stort. Legeforeningen var svært tilfredse med vedtaket om betjente solarier, og så dette som et av de viktigste tiltakene helsemyndighetene har gjort for å redusere hudkreftforekomsten i Norge. Legeforeningen støtter derfor ikke departementets forslag om å oppheve betjeningskravet.

Kostnadsperspektivet må være underordnet viktige helsehensyn for unge personer i denne sammenhengen. Legeforeningen kan heller ikke se at kostnadene ved betjeningskravet er et argument for å oppheve kravet – snarere vil lavere driftskostnader for solariesalonger kunne gi lavere priser og dermed økt solariebruk. Høringsnotatet foreslår flere alternativer til adgangskontroll, og drøfter styrker og svakheter ved disse, både effekt, kostnader og personvern. Legeforeningen kan ikke se at noen av forslagene vil kunne demme tilstrekkelig opp for at personer under 18 skal kunne benytte seg av solarier. Å få hjelp av personer over 18 er en metodikk vi kjenner fra andre deler av samfunnet, og vil trolig også bli brukt for å få tilgang til solarier. Flere av forslagene, bl.a. bruk av fingeravtrykk, opprettelse av registre m.v., har i tillegg klare betenkelige sider med hensyn til personvernet.

Legeforeningen mener en tilstrekkelig effektiv kontroll med bruk av solarier for personer under 18 år er å ha betjente solarier. Dette vil tjene helsen til den enkelte, men også den samlede folkehelsen.

Den norske legeforening
Geir Riise
Generalsekretær

Jorunn Fryjordet
Avdelingsdirektør

Saksbehandler:
Sara Underland Mjelva

Saksbehandler

Sara Underland Mjelva | Samfunnspolitisk avdeling